Disclaimer Het Expertise Orgaan

Op de site van het Expertise Orgaan worden de volgende voorwaarden van toepassing geacht op u als gebruiker van de website:

  • Door de site te bekijken en de daarop vermelde informatie tot u te nemen, verklaart u zich daarmee akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website besteden, is het helaas mogelijk dat de aangeboden informatie over diensten en services op de website onvolledig, onjuist of niet meer recent is.
  • De via de website aangeboden informatie kan daarom niet worden gezien als een vervanging van deskundig expertise. Wanneer u zonder externe verificatie of nader advies van de op de website aangeboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
  • Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen door publicatie op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertise Orgaan.
  • Indien u een link wilt plaatsen naar onze website mag dat. Indien u hetzelfde wenst, dan dient u eerst contact met ons op te nemen.
  • De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd.
  • Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
  • Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit het Expertise Orgaan alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de daarin opgenomen informatie of links naar andere websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.