Veel gestelde vragen

Zoek hier naar uw vraag
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Alle vragen

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op gratis inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

 

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

 

U kunt de huisarts als zij dit in eerste instantie weigeren ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens’ en met name de volgende paragraaf:

 

Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier.

Een arts kan elektronisch inzage en een afschrift geven door een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven of online inzage te geven, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal.

Het recht van de patiënt om kennis te nemen van gegevens die over hem worden opgeslagen, heeft een fundamenteel karakter. Dit betekent onder andere dat – uitzonderingen daargelaten – een arts een verzoek van de patiënt om zijn medisch dossier in te zien en/of daarvan een kopie te

Krijgen, niet mag weigeren.

Kosteloos afschrift (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Als een patiënt om een afschrift van zijn medisch dossier vraagt, moet deze kosteloos worden verstrekt. Er mag daarvoor in beginsel geen vergoeding worden berekend, tenzij het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel vaak om een afschrift verzoekt, of om meer dan één afschrift verzoekt. Dan mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Behalve de patiënt zelf, kan ook diens vertegenwoordiger een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen

 

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak deze informatie en een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar informatie en een voorbeeld vinden:

voorbeeldbrief opvragen huisartsdossier

Worden de second opinion expertisekosten van de verzekeringsarts ook vergoed in bezwaar- en beroep?

Ja, daar heeft u in beginsel recht op proceskostenvergoeding van de gemaakte kosten.

Dit is uitgewerkt voor bezwaar- en beroep UWV, SVB en WMO in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Bij AOV procedures werkt dit anders aangezien dit een civiele procedure betreft. Heeft u vragen of wilt u een gratis kansanalyse AOV. Neem dan contact met ons op.

Ja, daar heeft u in beginsel recht op proceskostenvergoeding van de gemaakte kosten.

Dit is uitgewerkt voor bezwaar- en beroep UWV, SVB en WMO in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Bij AOV procedures werkt dit anders aangezien dit een civiele procedure betreft. Heeft u vragen of wilt u een gratis kansanalyse AOV. Neem dan contact met ons op.

Worden de kosten van juridische begeleiding vergoed in bezwaar- en beroep?

Ja, daar heeft u in beginsel recht op proceskostenvergoeding van de gemaakte kosten.

Dit is uitgewerkt voor bezwaar- en beroep UWV, SVB en WMO in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Bij AOV procedures werkt dit anders aangezien dit een civiele procedure betreft. Heeft u vragen of wilt u een gratis kansanalyse AOV. Neem dan contact met ons op.

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op gratis inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

 

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

 

U kunt de huisarts als zij dit in eerste instantie weigeren ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens’ en met name de volgende paragraaf:

 

Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier.

Een arts kan elektronisch inzage en een afschrift geven door een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven of online inzage te geven, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal.

Het recht van de patiënt om kennis te nemen van gegevens die over hem worden opgeslagen, heeft een fundamenteel karakter. Dit betekent onder andere dat – uitzonderingen daargelaten – een arts een verzoek van de patiënt om zijn medisch dossier in te zien en/of daarvan een kopie te

Krijgen, niet mag weigeren.

Kosteloos afschrift (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Als een patiënt om een afschrift van zijn medisch dossier vraagt, moet deze kosteloos worden verstrekt. Er mag daarvoor in beginsel geen vergoeding worden berekend, tenzij het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel vaak om een afschrift verzoekt, of om meer dan één afschrift verzoekt. Dan mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Behalve de patiënt zelf, kan ook diens vertegenwoordiger een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen

 

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak deze informatie en een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar informatie en een voorbeeld vinden:

voorbeeldbrief opvragen huisartsdossier

Wat houdt de FML van het UWV in?

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, tot wel bijna 56% meer kans op een goed eindresultaa in bezwaar of (hoger) beroep! Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion verzekeringsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden. (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren vaak de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

 

Kunt u kosten van een UWV loonsanctie verhalen op derden?

Wie betaalt de loonsanctie – de werkgever of de bedrijfsarts?

Als de werkgever niet voldoet aan de geldende re-integratie verplichtingen uit de Wet Poortwachter voor een van zijn zieke werknemers, dan kan hij een loonsanctie opgelegd krijgen door het UWV. De kosten daarvan kunnen erg hoog zijn.  In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grove nalatigheid, is het echter wel mogelijk om de arbodienst en/of individueel ingeschakelde bedrijfsarts civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Controleer daarom voordat u de arbodienst aansprakelijk stelt, eerst de eisen van de wettelijke zorgplicht die u als werkgever heeft en overleg dit goed met een deskundige. U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voorbeeld aansprakelijkheid bedrijfsarts  (of de arbodienst) voor opgelegde loonsanctie

Soms ligt de schuld, of beter gezegd het juridisch vereiste causaal verband bij het niet nakomen van een derde, zoals de bedrijfsarts of arbodienst. Formeel is de werkgever immers volgens de wetgeving altijd verantwoordelijk voor de loonsanctie.

In het onderstaande geval bleek de werknemer a priori last te hebben van werkgerelateerde overbelastingsklachten. De bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer binnen 6-8 weken weer aan het werk kon.  Echter vele weken en 3 bedrijfsartsen later van dezelfde arbodienst verder, blijkt dat er veel meer aan de hand is dan dat er bij de medische begeleiding en diagnose door de bedrijfsartsen was vastgesteld.  Uit de poortwachterstoets die verplicht door het UWV wordt uitgevoerd komt het UWV tot het oordeel dat de re-integratie inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn geweest. De werkgever moet daarom de werknemer 52 weken langer loon doorbetalen wat uiteraard een forse schadepost is.

De werkgever pikt dit niet en stelt de arbodienst aansprakelijk.

De werkgever besluit in beroep te gaan met de argumenten dat de arbodienst niet een juiste diagnose heeft gesteld en dat een van de bedrijfsartsen de werknemer niet goed heeft begeleid. De rechtbank geeft de werkgever daarom gelijk. Voornamelijk omdat de werkgever van een gemiddelde bedrijfsarts mag verwachten dat hij een werknemer in een vroeg stadium verwijst naar een behandelaar voor een deugdelijke diagnose en behandeling.

Dit soort praktijkvoorbeelden komen vaker voor. De verwachting van de werkgever komt niet overeen met de dienstverlening van de bedrijfsarts. Het Expertise Orgaan kan dit soort situaties voor u oplossen. 

Meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, tot wel bijna 56% meer kans op een goed eindresultaa in bezwaar of (hoger) beroep! Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion verzekeringsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden. (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren vaak de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

 

Waarom is een second opinion WMO verstandig?

Waarom is een second opinion WMO door een onafhankelijke indicatie- en adviesarts belangrijk bij bezwaar tegen afwijzing WMO voorziening?

Een extern en onafhankelijk medisch expertiseonderzoek naar uw recht op een door de gemeente of zorgorgaan toe te kennen WMO voorziening in de vorm van een Second Opinion WMO of een herbeoordeling WMO vormt in veel gevallen de basis voor het (alsnog) verkrijgen van de door u gewenste WMO voorziening. Vaak wordt namelijk door de Gemeente verzuimd adequaat medisch advies in te winnen. Een WMO Second Opinion van het Expertise Orgaan kan dan het verschil voor u maken.

Medisch advies in de vorm van second opinion WMO bij besluitvorming in bezwaar

Een medisch advies in de vorm van een WMO second opinion houdt in dat de aanvrager toestemming moet verlenen aan de ingeschakelde arts om zijn of haar medische informatie op te vragen bij de huisarts of behandelend specialisten. Op basis van de verkregen informatie en veelal een spreekuur brengt de arts indicatie en advies een Second Opinion uit over de noodzaak van de aangevraagde voorziening. Van het advies kan worden afgeweken, maar dan moeten daar goede redenen voor zijn en dient dit goed te worden gemotiveerd.

Met een second opinion WMO staat u sterker!

Een ding is echter zeker!

Met deskundige onafhankelijke en onpartijdige medische expertise staat u sterker in een bezwaarprocedure WMO met uw Gemeente. U heeft bijna 56% meer kans een zaak succesvol af te sluiten in bezwaar! Laat daarom het medisch onderzoek van de Gemeente toetsen door een onafhankelijke second opinion WMO arts van het Expertise Orgaan en ga in bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Onze artsen zijn onafhankelijke en onpartijdige artsen indicatie en advies WMO en/of verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van de WMO voorziening op medische gronden.

Neem contact op voor meer informatie,

Hoe werkt een bezwaar hoorzitting bij het UWV?

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting bij het UWV een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weten belanghebbenden niet wat men kan verwachten en hoe men zich het beste op een hoorzitting kan voorbereiden. Het platform UWV Perspectief heeft een leuk verhaal geschreven en daarin een UWV instructievideo opgenomen.

In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige gemachtigde te laten begeleiden. Indien u niet kan reizen, bestaat ook de mogelijkheid voor een telefonische hoorzitting.

Naar onze mening verdient het altijd de voorkeur om een contra-expertise rapportage of een second opinion UWV door een onafhankelijke verzekeringsarts te laten opstellen in de lopende bezwaarprocedure. Dit vergroot uw kansen in de bezwaarprocedure namelijk aanzienlijk.

Neem contact op bij vragen.

Zijn de verzekeringsartsen en bedrijfsartsen van Het Expertise Orgaan onafhankelijk?

De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan een arbodienst of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise in procedures en geschillen als er een verschil van inzicht bestaat met bestuursorganen zoals het UWV over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Concreet houdt dit in dat onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van hun verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertise en dit zelfstandig op basis van dossierinformatie en eigen onderzoek formuleren. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige medewerkers blijven objectief en kijken naar de werkelijke situatie en geven daar onze professionele opinie over waarbij wij alle professionele richtlijnen in acht nemen. Het Expertise Orgaan neemt vooraf geen positie in ten aanzien van het dossier en/of de verwachte uitkomst en wij kunnen vooraf hier geen garantie over geven.

Ons oordeel wordt volstrekt objectief en onafhankelijk uitgebracht zodat in geval van conflictsituaties onze expertise van doorslaggevende waarde is. Ons oordeel weegt zwaar omdat wij onder meer geen belang hebben bij de uitkomst van het oordeel en daarom waken wij over onze onpartijdigheid & onafhankelijkheid.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Hoe voorkomt het Expertise Orgaan een ‘conflict of interest’?

Het Expertise Orgaan heeft een heldere procedure ingevoerd binnen onze onderneming , welke onder meer is opgenomen in de geheimhoudings/privacy verklaring die onze medewerkers allen moeten ondertekenen. Voorts is dit opgenomen in het bedrijfsreglement en de algemene voorwaarden van Het Expertise Orgaan.

Dit houdt in als Het Expertise Orgaan een (potentieel) ‘conflict of interest’ constateert, zij het recht heeft om zich dan terug te trekken als expertisepartij. Een andere optie kan zijn dat wij het dossier overdragen aan een andere collega of in sommige gevallen zelfs een andere expertisebureau (uiteraard met instemming van de klant). Hiermee wordt het potentiële conflict in de kiem gesmoord en adequaat opgelost.

Dit kan zich voordoen als een van onze professionals (verzekeringarts, bedrijfsarts, jurist of arbeidsdeskundige) in een eerdere dienstbetrekking in een andere rol betrokken is geweest bij een specifiek dossier van een bepaalde betrokkene. Of in het geval wij als organisatie een werkgever bijstaan, waartegen ook een bezwaar- of beroepszaak speelt door een van de (voormalige) medewerkers van dit bedrijf. Wij constateren dit zelf via ons eigen bedrijfssysteem of de door ons ingezette professional dient dit aan ons te melden op basis van de met hem gemaakte werkafspraken.

Neem contact op bij vragen.

Heeft u recht op een zorgvuldige beoordeling van arbeidsvermogen door UWV?

Inleiding

Uit een recent gewezen uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland( ECLI:NL:RBNNE:2017:4409)  blijkt dat er geen wettelijk basis voor het UWV bestaat om wel arbeidsvermogen aan te nemen, indien er twijfel bestaat over deze conclusie. Het UWV moet dan eerst nader (en vermoedelijk integraal) onderzoek doen naar uw arbeidsvermogen en kan deze niet zomaar afwijzen door te verwijzen naar de aanvraag voor opname op het het doelgroepenregister.

De rechtbank overwoog in de zaak allereerst dat dit toetsingskader (alleen bij twijfel het arbeidsvermogen nader onderzoeken) niet op een wettelijk kader stoelt en hiermee wordt in veel gevallen mogelijk te snel en zonder nader onderzoek arbeidsvermogen aangenomen, met als mogelijk gevolg dat grote groepen uitgesloten worden van opname in het doelgroepenregister. Dit kan  nadelige gevolgen kan hebben voor hun arbeidsmarktpositie.  Het UWV heeft de rechtbank in deze uitspraak geen antwoord gegeven op de door haar gestelde vraag, waar dit uitgangspunt dan op is gebaseerd. De rechtbank vermoedt, zo blijkt uit de casus dat het UWV uit het systeem van de wet heeft afgeleid, dat als er géén sprake is van arbeidsvermogen, een Indicatie banenafspraak derhalve niet aan de orde kan zijn. De rechtbank leidt echter hier evenwel niet af dat in het geval een aanvraag Indicatie banenafspraak wordt gedaan, arbeidsvermogen kan worden verondersteld. De rechtbank wijst erop dat de belanghebbende in het formulier ‘Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen’ heeft ingevuld “Ik weet niet wat mijn mogelijkheden zijn. Ik vraag een Beoordeling arbeidsvermogen aan”.

De rechtbank stelde verder vast dat uit het bestreden besluit niet duidelijk blijkt dat het UWV, zoals volgens de regering wenselijk wordt geacht (zie 3.5.1) de methodiek van het SMBA heeft toegepast. Hoewel het rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep aanwijzingen bevat dat dit is gebeurd, wordt dit nergens geëxpliciteerd en ook de verzekeringsarts bezwaar en beroep hanteert het onjuiste uitgangspunt dat de aanwezigheid van arbeidsvermogen wordt verondersteld. De rechtbank ontkomt niet aan de indruk dat dit uitgangspunt de beoordeling mede heeft gekleurd. Voor de rechtbank is hierdoor onvoldoende inzichtelijk geworden op welke wijze de arbeidsongeschiktheid van eiseres is beoordeeld en hiermee neemt zij geen genoegen!

Het UWV besluit wordt vernietigd en het UWV is in deze procedure opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Wat is arbeidsvermogen?

Het UWV stelt vast of u over arbeidsvermogen beschikt, in het geval u een ziekte of handicap heeft en daardoor alleen met hulp of begeleiding kan werken. Ook in de gevallen waarin u niet meer kan werken kunt u aan het UWV vragen of zij kunnen vaststellen of u nog over arbeidsvermogen beschikt. De vraag voor het arbeidsvermogen is onder meer relevant voor opname in het doelgroepenregister.

U heeft volgens het UWV arbeidsvermogen als blijkt dat u:

 • Met begeleiding kunt werken;
 • Een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
 • Alleen ‘beschut’ werk kunt doen.Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden.

De eisen voor arbeidsvermogen volgens het UWV

Volgens de nieuwe Wajong-wet heeft u volgens het UWV arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:

 1. U kunt een taak uitvoeren als werknemer in een reguliere of beschermde werkomgeving. U kunt wellicht niet alle taken uitvoeren die horen bij deze baan, maar u kunt wel een specifieke taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
 2. U beschikt over elementaire werknemersvaardigheden. Hiermee wordt vaak bedoelt, op tijd komen, een agendaplanning bijhouden e.d..
 3. U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken zonder begeleiding. U kunt minimaal 1 uur uw aandacht gericht op het werk houden, zonder dat u (intensieve) begeleiding nodig heeft.
 4. U bent voor minimaal 4 uur per dag belastbaar voor arbeid. Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 4 uur per werkdag kunt werken.

Dit zijn criteria zoals die in de wet Wajong zijn vastgelegd. Het UWV zal aan de hand van deze beoordelings criteria vaststellen of u daadwerkelijk arbeidsvermogen heeft.

Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie UWV

Uw bedrijf heeft een door het UWV opgelegde loonsanctie ontvangen. Wat nu? Deze beslissing van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld van de kosten van een loonsanctie hebben wij elders op de site uitgewerkt. Dit kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s schade.

Ondersteuning bij bezwaar maken tegen loonsancties

Bezwaar maken tegen het UWV heeft absoluut zin, zeker als u dit combineert met een bekortingsverzoek. Zoals gezegd kan het u vele (tien)duizenden euro’s besparen.

Wij raden u aan bij het bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie om direct onze deskundigen in te schakelen. Wij kunnen u desgewenst bij dit proces begeleiden. Neem daarom z.s.m. contact met ons op via het contactformulier!

Wilt u meer weten? Lees wat een loonsanctie precies inhoudt.

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW arbeidsongeschiktheidsuitkering door het SVB:

 1. U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt.
 2. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt wordt (of al geruime tijd bent) en nog geen uitkering van het UWV heeft (omdat u daar bijvoorbeeld eerder niet in aanmerking voor kwam) of u mogelijk niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 3. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door het UWV op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de WIA ( WAO) en Wajong en indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan komt u mogelijk voor een ANW uitkering in aanmerking indien uw partner overleden is.
 4. Dit houdt vervolgens in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.
 5. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in beginsel volgen. Dat kan eventueel anders zijn als de SVB aanwijzingen of vermoedens heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt.
 6.  Mocht het SVB uw aanvraag echter afwijzen omdat u volgens hen minder dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan kunt u hier bezwaar tegen maken en met een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise alsnog uw recht op een ANW uitkering claimen.
 7. Een voorbeeld om deze ANW situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld:

“Marko heeft een WIA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage  van 55%. Ander inkomen heeft Marko niet. Zijn vrouw overlijdt. Marko krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WIA-uitkering van Marko te verlagen naar 35- 45% arbeidsongeschiktheid. In dat geval verliest Marko zijn nabestaandenpensioen.  Marko kan dan bezwaar maken tegen de beëindiging van de ANW uitkering (en kan dan eventueel een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet) en kan daarbij een second opinion SVB aanvragen bij de Expertise Orgaan BV”

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Orgaan, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheidHet Expertise Orgaan gebruikt deze term om een aantal aanverwante arbeidsgerelateerde medisch specialistische werkgebieden met een enkel begrip te duiden. Onze arbeidsmedische experts worden daarbij – indien nodig – ondersteund door klinische expertise van medisch specialisten en aanverwante deskundigen. Hierbij kunt u o.a. denken aan psychiaters, GZ-psychologen, neuropsychologen, orthopeden en cardiologen.

Hoe stelt UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage vast?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML die in het CBBS is opgenomen. 

Het UWV hanteert een formule bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze formule is:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

 • Het maatmanloon is het loon wat u verdiende op de laatste dag voordat u ziek werd.
 • De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat u dat nog kunt verdienen (in andere door hem geduide functies die passend worden geacht op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML uit het CBBS). Dit vindt u ook terug in de arbeidsdeskundige rapportages die u aantreft bij de beslissing van het UWV.
 • U berekent eerst het bedrag wat u volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min de restverdiencapaciteit. Dit bedrag deelt u door uw oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat staat vermeld op de beslissing die u ook van het UWV heeft ontvangen.

Bent u het niet eens met het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen.

Het CBBS bevat een gedetailleerde beschrijving van enkele duizenden functies die in Nederland voorkomen (meest voorkomende functies). Arbeidsdeskundig analisten van UWV bezoeken werkgevers om deze geschikte functies in de praktijk te beschrijven om ze vervolgens in detail in het CBBS-systeem te kunnen verwerken. De beschreven functies die in het CBBS-systeem staan zijn mogen in beginsel niet ouder zijn dan 1,5 jaar.

Het CBBS dient als een hulpmiddel voor de (claim) beoordeling door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV raadpleegt het CBBS en beoordeelt hij of de verzekerde geschikt is voor gangbare (algemene) arbeid.  De functies die grotendeels als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt, zijn in het CBBS geclusterd onder SBC-codes (Standaard Beroepen Classificatie).

 • Het CBBS vergelijkt het merendeel van de op de FML voorkomende belastbaarheidsaspecten met de belastinggegevens van de in het systeem opgenomen functies.
 • Op basis van bedoelde vergelijking van deze als “matchende” beoordelingspunten aangeduide aspecten vindt vervolgens in het CBBS een geautomatiseerde selectie plaats van potentieel geschikte functies.
 • Volgens het systeem als ongeschikt aan te merken functies worden niet aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd.
 • Potentieel wel geschikte functies worden, al dan niet met een of meer signaleringen, ten teken van een mogelijke overschrijding van de belastbaarheid van de betrokken verzekerde op een bepaald onderdeel of op bepaalde onderdelen, aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd, die vervolgens tot een eindoordeel moet komen.
 • Indien wenselijk kan deze functionaris in nader overleg treden met de verzekeringsarts

Bent u het niet eens met het arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Wanneer mag het UWV een loonsanctie opleggen?

Het UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als zij constateren:

 • dat het bereikte re-integratie resultaat van de betrokken medewerker onvoldoende is, en;
 • dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, of’;
 • dat het re-integratieverslag niet compleet is

Wat is het gevolg van een loonsanctie?

De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. Dit levert dus een derde jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gecombineerd met de twee poortwachter jaren.

Wat kan de werkgever hier aan doen?

 1. De werkgever kan in de loonsanctieperiode het tekort aan re-integratie inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Indien het UWV beslist dat de werkgever wel aan de re-integratie inspanningen (of documentatieplicht) heeft voldaan, dan kan het UWV de loonsanctie opheffen. Dit noemt men ook wel een bekortingsverzoek.
 2. De werkgever kan ook bezwaar instellen tegen de loonsanctie indien men vast kan stellen dat wel voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

Wilt u een bekortingsverzoek indienen of een bezwaar tegen een loonsanctie? Neem dan contact met ons op.

Welke arts stelt arbeidsongeschiktheid vast?

Ziek in dienst

 • Indien u ziek bent bij uw werkgever, is het aan de bedrijfsarts van uw werkgever die een oordeel geeft of u in staat bent om uw eigen werkzaamheden te hervatten. Zelfs al vindt uw eigen huisarts dat u (nog) niet aan het werk kunt, geldt in het algemeen dat het oordeel van de bedrijfsarts zwaarder weegt.
 • Bent u het echter niet eens bent met het oordeel van deze bedrijfsarts, dan heeft u vanaf 1 juli 2017 recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit second opinion recht bestaat naast het deskundigenoordeel van het UWV en heeft zelfstandige waarde. De eigen bedrijfsarts mag de second opinion negeren, maar zal dat in de regel niet doen omdat dit de juridische positie van de werkgever (ernstig) zal verzwakken.
 • Mocht namelijk een geschil ontstaan met uw werkgever dan is een rechter niet gebonden aan het deskundigenoordeel van het UWV en de eigen beoordeling van de bedrijfsarts van de werkgever, maar zal ook waarde toekennen aan de Second Opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts, ondersteund door andere medische verklaringen die aantonen dat u niet in staat bent om te werken. Indien dit verschil groot is, dan bestaat de kans dat de rechter uw argumenten overneemt.

Arbeidsongeschikt

 • Of u definitief arbeidsongeschikt bent wordt in beginsel na twee jaar ziekte door het UWV vastgesteld bij de beoordeling van uw definitieve recht op een WIA of IVA uitkering. Periodiek kan een WIA uitkering echter worden herbeoordeeld. U kunt immers herstellen van bepaalde klachten.
 • Uw recht op een IVA-uitkering is echter permanent. Het UWV acht u dan volledig arbeidsongeschikt waarbij herstel is uitgesloten.
 • De verzekeringsarts van het UWV speelt hierin een belangrijke rol en werkt hierin nauw samen met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Wilt u meer weten? Neem contact op en laat u goed informeren over uw kansen en risico’s.

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep bij het UWV? Wat zijn de kosten?

Verschil tussen bezwaar en beroep

In het kort: de bezwaarprocedure moet eerst worden doorlopen bij het bestuursorgaan wat de beslissing heeft genomen (bijvoorbeeld UWV of SVB) voordat u in beroep kunt komen bij de rechtbank. In het geval van een bezwaarprocedure vindt er een interne beoordeling plaats van uw dossier door andere medewerkers van het bestuursorgaan dan die het primaire besluit hebben genomen. Dit wordt bijvoorbeeld bij UWV-procedures door een gespecialiseerde arbeidsdeskundige of verzekeringsgeneeskundige binnen het UWV verzorgd. Dat kan schriftelijk behandeld worden of u kunt hiervoor een hoorzitting aanvragen. Als u dit doet, adviseren wij u een deskundige van Het Expertise Orgaan in te schakelen om de procedure door een deskundige te laten verzorgen Indien gewenst, kunnen wij ook voor u een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts voor u uitvoeren. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kosten bezwaar en beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beoordeling door de interne deskundigen van de bestreden beslissing in bezwaar door bijvoorbeeld het UWV of SVB, kunt u daarvan in beroep gaan bij de rechtbank. Het beroep vindt plaats bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het is verstandig om daarbij (juridische) deskundigen in te schakelen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Daarom kiezen Nederlanders voor het Expertise Orgaan!

Ieder jaar kiezen vele mensen uit Nederland voor het Expertise Orgaan. Maar waarom eigenlijk? Hieronder staan vier redenen waarom onze organisatie door onze cliënten wordt gekozen:

 1. Onze specialistische verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises verhogen de slagingskans in bezwaar- en beroep tot wel 56%.
 2. Bij het Expertise Orgaan staat de cliënt centraal. Als klant krijgt u toegang tot uw eigen dossier.
 3. Binnen vier tot maximaal zes weken ronden wij uw second opinion verzoek of contra-expertise af door onze verzekeringsarts of bedrijfsarts na ontvangst van uw opdrachtbevestiging.
 4. Binnen het Expertise Orgaan wordt voortdurend gezocht naar nieuwe en betere manieren van werken.
 5. Door middel van wetenschappelijk onderzoek vergroten wij het effect van onze bestaande verzekeringsgeneeskundige expertise.

Voegt u zich ook bij de vele cliënten van het Expertise Orgaan? U kunt een vraag stellen, een offerte aanvragen of u direct aanmelden voor een van onze diensten.

Lees ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?
En Wie maakt gebruik van de diensten van Het Expertise Orgaan?
Of Wat zijn de resultaten van Het Expertise Orgaan?

Wordt de gevraagde medische expertise vergoed?

Wordt de medische expertise vergoed?

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering wordt de verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige expertise van het Expertise Orgaan vergoed. De meeste rechtsbijstand- en inkomensverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de gespecialiseerde dienstverlening van Het Expertise Orgaan, zoals DAS, ARAG, Interpolis, Achmea, De Amersfoortse, Ohra, Nationale Nederlanden. U heeft daarbij recht op vrije advocaatkeuze. Let op dat is een absoluut recht!

Vraag naar de voorwaarden

U doet er verstandig aan dit vooraf bij uw verzekeraar na te gaan. Informeer naar de voorwaarden voor de vergoeding van een second opinion of contra-expertise onderzoek via Het Expertise Orgaan.

En Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?
Of Wat kost een medische expertise van Het Expertise Orgaan. Wordt dit vergoed?

Wordt bij een expertise in bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV ook een arbeidsdeskundige visie gegeven, en waarom?

Wordt een arbeidsdeskundige visie gegeven?

De specialist van het Expertise Orgaan zal aan de hand van zijn bevindingen zijn arbeidsdeskundige visie met u delen. Vervolgens kunt u deze visie meenemen in het bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV.

De beoordeling door het UWV valt uiteen in twee delen:

 • Ten eerste de medische verzekeringsgeneeskundige beoordeling
 • Ten tweede de arbeidsdeskundige claimbeoordeling

In de arbeidsdeskundige claimbeoordeling wordt uw recht op uitkering vastgesteld op basis van de geschatte mogelijkheden in het werk. Het is dan ook logisch dat onze ondersteuning doorgaans daarop gericht is. De arbeidsmedische belastbaarheid wordt door de verzekeringsarts vastgesteld op basis van uw medische gegevens (FML) en wat u hem in het gesprek hebt gemeld; uw beleving wordt daarbij meegenomen.

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Vervolgens vertaalt hij al deze gegevens op een systematische wijze naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Aan de hand van de verzekeringsgeneeskundig vastgestelde belastbaarheid, beoordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk of andere gangbare functies.

Als u een baan hebt, kan het advies bijvoorbeeld gaan over aanpassingen in de werkinhoud, werkplekvoorzieningen of over de inspanningen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verwacht van werkgever en werknemer een sanctie van het UWV te voorkomen.

Arbeidsdeskundige visie uitbreiden met werkplekonderzoek

Tegen meerprijs is het mogelijk de arbeidsdeskundige visie uit te breiden met een werkplekonderzoek. Echter enkel indien dit meerwaarde oplevert en uiteraard indien sprake is van een werkhervattingssituatie.

Lees ook Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Wat doen de specialisten van het Expertise Orgaan?

Werkzaamheden specialisten Expertise Orgaan

De specialisten van het Expertise Orgaan houden zich bezig met zaken als verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise. het Expertiseorgaan is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie die gezaghebbend wil zijn als het gaat om de onafhankelijke vaststelling van arbeidsongeschiktheid.

Wie is werkzaam bij het Expertise Orgaan?

Wij werken met gespecialiseerde en gecertificeerde medisch experts zoals verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen die jarenlange ervaring hebben op dit werkgebied.

Lees ook Wat levert de inzet van Het Expertise Orgaan op?
Of Voldoet het Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Welke diensten levert Het Expertise Orgaan?

Diensten Expertise Orgaan

De expertises van het Expertise Orgaan bij arbeidsongeschiktheid UWV, SVB en AOV

U kunt het Expertise Orgaan inschakelen indien u een expertiseonderzoek nodig heeft bij een verschil van inzicht over arbeidsongeschiktheid met het UWV of uw AOV-verzekeraar.

 • Medische en arbeidsdeskundige advisering in bezwaar- en beroepszaken. O.a. UWV, AOV, SVB en WMO kwesties.
 • Arbeidsmedische diagnostiek van gezondheidsklachten bij arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsmedische belastbaarheidsonderzoek van medische beperkingen bij arbeidsongeschiktheid.

Bezoek de sectie UWV of AOV voor meer informatie of neem contact met ons op!

 

Hoe is voor mij als cliënt de privacy geregeld?

Uw privacy en Het Expertise Orgaan

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertiserapportage worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Hoe lang duurt het voordat de rapportage gereed is?

Wanneer is de rapportage gereed?

De termijn waarbinnen uw rapportage gereed is, is afhankelijk van de dienst die u afneemt. Wij streven ernaar binnen vier tot zes weken te rapporteren. Echter tijdig daar waar strikte bezwaar- of beroepstermijnen gelden, bijvoorbeeld bij bezwaar en beroep in UWV-zaken is de termijn in de regel zes weken.

Andere vragen

Indien u andere vragen heeft, kunt u de overige veel gestelde vragen erop naslaan. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Nadat u ons contact- en vragenformulier heeft ingevuld, zullen we u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Lees ook Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?
En Welke diensten levert Het Expertise Orgaan?

Is het expertise rapport van Het Expertise Orgaan ‘UWV proof’?

Expertise rapport geschikt voor UWV

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Dit komt in het expertise rapport naar voren. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Conform richtlijnen van UWV

Het expertise rapport wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het UWV. Daarom is het rapport ‘UWV proof’ te noemen. U kunt een rapport van Het Expertise Orgaan dus prima gebruiken in uw contact met het UWV.

Meer weten

Heeft u (andere) vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u de andere Veel gestelde vragen erop naslaan. Hier vindt u antwoord op tal van relevante vragen.

Lees ook Waarom is Het Expertise Orgaan uniek?

Hoe kan ik mij als cliënt aanmelden bij Expertise Orgaan?

Als cliënt aanmelden? Snel en eenvoudig

Wilt u gebruikmaken van onze diensten? U kunt zich eenvoudig via onze website als cliënt aanmelden of informatie vragen.

Dit kan via ons aanmeldformulier

Wat zijn de resultaten van Het Expertise Orgaan?

Resultaten Expertise Orgaan

De kwaliteit van dienstverlening staat hoog in het vaandel van het Expertise Orgaan. Daarom wordt na elke medische interventie door middel van een online enquête onze dienstverlening geëvalueerd. Niet alleen wordt inhoudelijk de medische interventie beoordeeld, maar ook andere factoren die de tevredenheid beïnvloeden komen aan de orde. Op die manier kunnen wij indien nodig onze werkwijze aanpassen. Zo kunnen we goede resultaten en een optimale samenwerking garanderen.

Redenen om voor ons te kiezen

Bent u benieuwd naar onze kwaliteiten?

Lees dan  Wat levert de inzet van Het Expertise Orgaan op?
En ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen

Wat kan een succesvolle IVA claim mij als werkgever opleveren?

Wat kan een succesvolle IVA-claim u als werkgever opleveren?

Een succesvolle IVA claim kan u als werkgever flinke besparingen opleveren. Door interventie van Het Expertise Orgaan worden deze gerealiseerd. We laten dit zien aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld.

Een praktijkvoorbeeld

Werknemer Y is in januari 2011 in dienst gekomen voor bedrijf X met een flex contract voor 6 maanden. Vanwege medische redenen meldt de werknemer zich ziek op 31-05-2011. Na de ziekmelding gaat de werknemer ziek uit dienst en doorloopt 104 weken ziekte waarin werkgever het loon moet doorbetalen. Per einde wachttijd (01-06-2013) wordt er een WIA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

 • 10 jaar WIA-lasten

Indien de ex-werknemer 10 jaar lang arbeidsongeschikt blijft, draagt deze werkgever 10 jaar lang de WIA-lasten. Deze ex-werknemer heeft een WIA-maandloon van €2.800,- waarvan gedurende de loongerelateerde uitkering (maximaal 38 maanden) 70% van het WIA-maandloon wordt doorbelast aan de werkgever.

 • Rekenvoorbeeld besparing IVA – claim 

Aan einde van de loongerelateerde (LGU) uitkering wordt deze omgezet in een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering. Deze doorbelasting bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. De werkgever uit ons voorbeeld heeft zijn risico publiek verzekerd bij het UWV, waardoor de totale schade van deze zieke werknemer kan oplopen tot maximaal €206.000,- in tien jaar tijd (LGU 24 maanden, LAU 96 maanden en correctiefactor 1,2).

 • Interventie door Het Expertise Orgaan

Omdat de ex-werknemer echter per 01-06-2015 een IVA -uitkering toegekend krijgt na de interventie van Het Expertise Orgaan, valt deze ex-werknemer niet meer onder het risico van de werkgever.

De besparing gerealiseerd in dit voorbeeld bedraagt dan maar liefst €149.760,-.

Wanneer levert verzekeringsgeneeskundige expertise de meeste toegevoegde waarde?

Optimale toegevoegde waarde

Dit hangt uiteraard af voor welk doel u onze expertise aanvraagt en in welke hoedanigheid u de dienstverlening aanvraagt. Voor alle gevallen geldt: hoe eerder u het Expertise Orgaan inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde.

Lees ook Wanneer moet ik Het Expertise Orgaan inschakelen?
En Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Privacy van de cliënt

Het Expertise Orgaan heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298 . In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken. De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies, maar dan zonder de medische onderbouwing.

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?

Onze top 5 redenen waarom werkgevers voor Het Expertise Orgaan kiezen

 1. Wij zorgen voor deskundige en onafhankelijke bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige ondersteuning indien u zaken te verwerken heeft met het UWV.
 2. Wij kunnen voor werkgevers, die eigen risicodragers zijn, aanzienlijke kosten besparen op het gebied van arbobeleid, sociale premies en fiscale afdrachten.
 3. U kunt vertrouwen op onze deskundige rapportages opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Het Expertise Orgaan staat garant voor deskundigheid en kwaliteit.
 4.  U heeft vooraf helderheid over de kosten en deze leggen wij helder vast.
 5. Wij voldoen aan strenge privacy eisen en zijn voorbereid op de AVG.

Meer weten of offerte aanvragen?

Wilt u meer weten over wat Het Expertise Orgaan voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U kunt uiteraard ook direct een offerte aanvragen. Dit doet u middels de knop Offerte aanvragen aan de rechterkant van deze pagina.

Lees ook Wanneer moet ik Het Expertise Orgaan inschakelen?

Waarom en wanneer moet ik het Expertise Orgaan inschakelen?

Expertise Orgaan inschakelen

U kunt het Expertise Orgaan inschakelen indien u een expertiseonderzoek nodig heeft bij een verschil van inzicht over arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan voert arbeidsrelevante verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises uit in het kader van re-integratie (Wet verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA/IVA en AOV). U kunt door ons een expertiseonderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek,  als second opinion en contra-expertise. Tevens worden wij geconsulteerd door werkgevers indien het UWV een loonsanctie dreigt op te leggen.

Het resultaat?

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk expertiserapportage, opgesteld door (medische) specialisten zoals verzekeringsartsen en bedrijfsartsen inclusief arbeidsdeskundige visie.

Lees ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?

Voldoet het Expertise Orgaan aan privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Orgaan

Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de Nederlandse privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG en Wbp. Specifiek betekent dit dat wij:

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Eerst vragen wij uw toestemming, dan pas nemen wij stappen. Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie.

Zonder toestemming geen advies

Zonder de toestemming van de belanghebbende kan er geen expertiserapportage worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar de gemachtigde en/of de cliënt.

Wanneer word ik opgeroepen voor het spreekuur?

Vraagt u zich af? Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft echter niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op voor een telefonische intake. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt, waarna wij eerst uw dossier completeren. Vervolgens krijgt u via de mail een uitnodiging voor uw consult met de verzekerings- of bedrijfsarts met datum en tijdstip.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben op de datum of tijdstip van het consult?

U bent verhinderd, wat nu?

Vanwege onze korte doorlooptijden en beperkte artsencapaciteit zijn er maar beperkte mogelijkheden om het door ons aangegeven spreekuur opnieuw in te plannen. Alleen uitzonderlijke omstandigheden zijn een reden voor het verzetten van een reeds gepland spreekuur. Indien u verhinderd bent voor het spreekuur, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van te voren, zodat er geen kosten voor u aan verbonden worden. Deze kosten kunnen namelijk op u worden verhaald of op de opdrachtgever.

Belangrijke informatie voor wanneer u op consult komt

Indien wij erin geslaagd zijn het consult opnieuw in te plannen en u wel op gesprek komt, wat moet u dan onthouden? Lees deze vier belangrijke zaken die u als cliënt van het Expertise Orgaan niet moet vergeten.

Waarom is Het Expertise Orgaan uniek?

Wat het Expertise Orgaan uniek maakt!

Er zijn uiteraard meer partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Wij zijn echter van mening dat het Expertise Orgaan uniek is. Hieronder geven wij enkele kernwoorden die onze dienstverlening karakteriseren:

 • Ervaren verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise
 • Onze specialisten werken samen met juridische deskundigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Arbeidsgeneeskundige benadering, inclusief arbeidsdeskundige visie
 • Rekening houdend met psychosociale factoren
 • Efficiënte en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen
 • Volstrekt onpartijdig & onafhankelijk
 • 4 tot 6 weken doorlooptijd
 • Rapportages met een concreet belastbaarheids- en re-integratieadvies

Korte doorlooptijd

Zodra u een telefonisch intakegesprek heeft gehad en de benodigde gegevens aan ons heeft aangeleverd, kunnen onze experts hun onafhankelijke onderzoek gaan uitvoeren. Vervolgens kunt u van begin tot einde rekenen op een doorlooptijd van circa 4 tot 6 weken.

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise

Onze verzekeringsgeneeskundige (de dienstverlening die valt onder het medisch specialisme van de verzekeringsarts) en bedrijfsgeneeskundige expertise (de dienstverlening die valt onder het medisch specialisme van de bedrijfsarts) zorgt ervoor dat u binnen hierboven genoemde doorlooptijd een concreet en werkbaar expertiserapportage in de vorm van een second opinion, contra-expertise of advies in handen heeft. Zo ontvangt u informatie waar u wat aan heeft.

Ruim 10 jaar ervaring

Ook onze jarenlange ervaring maakt het Expertise Orgaan uniek. Daarom zal het u niet verbazen dat veel cliënten uit heel Nederland voor ons kiezen. Als reden noemt men onder andere dat bij ons de cliënt centraal staat.

Wat kost een medische expertise van Het Expertise Orgaan. Wordt dit vergoed?

Wat kost een medische expertise?

Als antwoord op de vraag Wat kost een medische expertise? raden wij u aan om allereerst een offerte op te vragen via de website. Zo kunt u de investering gemakkelijk en snel bepalen.

Worden deze kosten vergoed?

Afhankelijk van de soort opdracht en de aard van de werkzaamheden is vergoeding mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar of soms een inkomensverzekeraar (in geval van een second opinion AOV). De meeste rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) dienstverlening in het kader van een second opinion of contra-expertise UWV, zoals bijvoorbeeld DAS, ARAG, Centraal Beheer, Interpolis, Achmea, De Amersfoortse, Nationale Nederlanden. U kunt het beste bij uw eigen rechtsbijstands- of inkomensverzekeraar navragen wat voor u van toepassing is. U heeft daarbij recht op de zogenaamde vrije advocaatkeuze waarbij u zelf een voorkeursadvocaat mag uitkiezen.  Let op! Dit recht is absoluut.

 

Echter, zonder voorafgaande duidelijkheid over betaling, kunnen wij onze werkzaamheden niet starten.

Wij raden u aan contact te zoeken met een gespecialiseerde advocaat die dit voor u kan verzorgen. Wij brengen u graag met een in contact.

Wat levert de inzet van het Expertise Orgaan op?

Inzet Expertise Orgaan

Door de inzet van het Expertise Orgaan en diens (medische) specialisten, heeft u binnen vier tot zes weken een onafhankelijke expertiserapportage. Dit kan gaan om een second opinion of een contra-expertise door een verzekeringsarts of bedrijfsarts. Al onze adviezen worden opgesteld door (medische) specialisten met een actieve BIG-registratie als verzekeringsarts of bedrijfsarts. Bovendien voorzien wij u niet alleen van specialistisch advies, maar ontvangt u daarbij ook onze arbeidsdeskundige visie.

In het kort

Kortom, na onze inzet heeft u binnen 4 tot 6 weken het volgende in handen, een (onafhankelijk):

Advies ontvangen. Wat nu?

Dus u heeft advies ontvangen. Wat nu? Met het advies van onze specialisten, kunt u vervolgstappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het UWV.

Waarom het Expertise Orgaan?

Wilt u meer weten? Lees Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Wat moet ik als cliënt van Het Expertise Orgaan niet vergeten?

Niet vergeten: vier belangrijke zaken om te onthouden

Wat moet ik als cliënt niet vergeten? Voor een goed verloop van zowel consult als intake en onderzoek, dient u als cliënt enkele belangrijke zaken in het achterhoofd te houden. Onthoud onderstaande vier zaken voor een vlot verloop van consult, intake en onderzoek(en).

Toestemming verlenen

U dient een machtiging van Expertise Orgaan af te geven dan wel ons online toestemming te geven voor het mogen opvragen, inzien en doorsturen van uw medische gegevens conform de wet op de privacy (AVG). Dit kunt u het beste direct na de telefonische intake doen.

Diagnostiek opvragen

U dient zelf de bestaande relevante diagnostiek (bijvoorbeeld MRI/röntgen) op te vragen bij uw huisarts of andere medische specialisten. Dit dossier neemt u vervolgens mee naar het consult. Dit kunt u nu al direct opvragen want de huisarts dient u dit gratis te verstrekken.

Online vragenlijst invullen en FML controleren (UWV)

Het kan voorkomen dat u ter voorbereiding van het spreekuur met het Expertise Orgaan een online vragenlijst dient in te vullen. Deze lijst wordt u dan voorafgaand aan het spreekuur toegezonden.

Conceptrapportage controleren

U ontvangt een mail zodra de conceptrapportage van het Expertise Orgaan gereed is. U hebt dan maximaal drie dagen de tijd om via het Expertise Orgaan gebruik te maken van uw controlerecht.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees meer in Voldoet Het Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

 

Welke expertises zijn er?

De expertises van het Expertise Orgaan bij arbeidsongeschiktheid UWV, SVB en AOV

U kunt het Expertise Orgaan inschakelen indien u een expertiseonderzoek nodig heeft bij een verschil van inzicht over arbeidsongeschiktheid met het UWV of uw AOV-verzekeraar.

 • Medische en arbeidsdeskundige advisering in bezwaar- en beroepszaken. O.a. UWV, AOV, SVB en WMO kwesties.
 • Arbeidsmedische diagnostiek van gezondheidsklachten bij arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsmedische belastbaarheidsonderzoek van medische beperkingen bij arbeidsongeschiktheid.

Bezoek de sectie UWV of AOV voor meer informatie of neem contact met ons op!

 

Wat voor informatie krijgt uw werkgever te zien?

Wel of geen informatiedeling?

Indien u terecht bent gekomen bij een van onze experts, wilt u uiteraard zeker weten wat er met uw informatie gebeurt. Wordt deze gedeeld met derden of niet? Zonder uw toestemming zal er onder geen beding informatie met derden worden gedeeld. Dus ook niet met uw werkgever zonder uw toestemming.

Uw informatie en uw werkgever

Alles gebeurt in overleg met u. Informatie wordt nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld. Het Expertise Orgaan gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en daarom zal uw werkgever nooit zonder uw toestemming op de hoogte worden gesteld van de uitslag van onze onafhankelijke onderzoeken.

Samenwerken met Het Expertise Orgaan

Wij passen onze expertises aan de vraagstelling aan. Ten eerste voert een medisch specialist een consult uit. Het komt vaak voor dat cliënten vervolgens behoefte hebben aan uitgebreider onderzoek. Denk aan een expertise door verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Zie ook Welke expertises zijn er?

Wie maakt gebruik van de diensten van Het Expertise Orgaan?

Wij kunnen u in alle geschillen en procedures ondersteunen waarin een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij kan het gaan om verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise die hierin de vereiste helderheid kan brengen.

De diensten van het Expertise Orgaan worden onder meer afgenomen door:

Incidenteel wordt onze contra-expertise ingezet in het kader van een gerechtelijke expertise op verzoek van een gerechtelijke instantie.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees ook Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Vrije advocaatkeuze & vergoeding expertisekosten

Vrije advocaatkeuze in uw rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 bevestigd. Het recht om zelf een advocaat te kiezen was al wettelijk vastgelegd, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit voor particulieren in verregaande mate in door de keuze bij zichzelf te leggen en de vergoeding alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

Dit is nu van tafel. U mag zelf kiezen en daarin niet beperkt worden. Dit recht is absoluut en vloeit voort uit uw recht op een eerlijk proces. In Nederland zijn er enkele uitzonderingen op voor de rechtsbijstandverzekeringen die door vakbonden worden verstrekt (zoals FNV en CNV), zij mogen de vrije advocaatkeuze uitsluiten zo is besloten door de rechter. Dit geldt niet voor de grote commerciële rechtsbijstandsverzekeraars.

Vergoeding arbeidsmedische expertisekosten

Ook externe bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertisekosten worden vaak door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed.

Meer informatie

Wilt u meer weten? De Consumentenbond heeft een uitgebreid artikel geschreven over het hoe en wat van uw recht op vrije advocaatkeuze. Hier vindt u eveneens een overzicht van verschillende vergeleken kosten. Ook kunt u bij onze partner sociaal verhaal meer hier over lezen.

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor al onze verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige rapportages geldt dat aan u als klant een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen:

A- Inzagerecht

U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise zoals een second opinion of een contra-expertise. U heeft het recht het rapport van de expertise in te zien, voordat het rapport wordt uitgebracht. Inzage in door de medisch adviseur verzamelde informatie, vraagt u schriftelijk aan bij het Expertise Orgaan. U stuurt dit verzoek aan de medisch adviseur onder wiens verantwoording de stukken worden beheerd. In het algemeen stuurt uw belangenbehartiger u alle informatie toe die hij ontvangt. Soms wordt inzage van de stukken gegeven via uw eigen huisarts.

B- Correctierecht

U heeft het recht onjuistheden in de over u verzamelde informatie te corrigeren. Het gaat daarbij om feitelijke onjuistheden met betrekking tot uw persoon of uw omstandigheden. U heeft niet het recht om de professionele mening van onze verzekeringsartsen of bedrijfsartsen te corrigeren. Het medische oordeel is derhalve aan de deskundige arts.

 

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Betekenis WIA, ZW, WGA en IVA

WIA, ZW, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA is de uitkering die u krijgt van het UWV als u door ziekte niet of minder kunt werken na de wachttijd van twee jaar Ziektewet. De WIA staat volledig uitgeschreven voor: ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen‘. Dit wordt onderverdeeld in twee soorten.

De WIA bestaat namelijk uit 2 soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

 • ZW staat voor ziektewet. U komt in aanmerking voor WIA als u na twee jaar ziekte voldoet aan de WIA-criteria
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.
 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) mogelijk zou kunnen werken.

U vraagt de WIA-uitkering aan bij het UWV als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!