Begeleiding WIA-aanvraag voor werkgevers

De WIA-aanvraag van een arbeidsongeschikte medewerker kan voor u als werkgever een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines. Alle WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvragen worden door het UWV kritisch beoordeeld. Het Expertise Orgaan begeleidt zowel werknemers als werkgevers bij de WIA-aanvraag.

WIA-keuring op basis re-integratie inspanningen werkgever

Voorafgaand aan de claimbeoordeling door het UWV wordt het verzuimdossier door ons getoetst aan de normen vervat in de werkwijzer Wet verbetering Poortwachter (WvP): beoordelingselementen zijn onder andere de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer, stagnatie in het proces en het al dan niet benutten van kansen. Als het dossier akkoord is bevonden door het UWV, wordt de werknemer bij de UWV verzekeringsarts uitgenodigd.

De WIA keuring vindt daarna pas plaats door het UWV op basis van medische gegevens uit het verzuimdossier, eventuele aanvullende medische gegevens en het gesprek met de werknemer. Deze input wordt vertaald door de verzekeringsarts in een FML. Als er benutbare mogelijkheden zijn, volgt daarna een gesprek met de UWV arbeidsdeskundige waarin de uitkomsten besproken worden zoals de eventuele hoogte van een uitkering, het al dan niet toekennen van de no-risk polis, de geduide functies en de wijze waarop e.e.a. tot stand is gekomen. .

Waarom is begeleiding bij WIA-aanvraag van belang?

Uw werknemer dient zelf de WIA aanvraag in en wij adviseren werkgevers daarom onafhankelijke begeleiding aan te bieden om een optimale uitkomst voor werknemer en werkgever te bewerkstelligen.

Het UWV beoordeelt WIA-aanvragen op basis van het aangeleverde dossier: het re-integratieverslag (RIV), het Plan van Aanpak, alle bijbehorende evaluaties en rapportages van de bedrijfsarts een en ander conform de werkwijzer Wet verbetering Poorwachter. Een onverwachte of onjuiste beslissing op de WIA-aanvraag is doorgaans het gevolg van het aanleveren van onduidelijke rapportages, ontbrekende gegevens en onjuiste informatie. Wij begeleiden uw werknemer in dit proces door alle documenten uitgebreid te controleren, voordat deze naar het UWV worden gestuurd.

Het gesprek dat de UWV verzekeringsarts heeft met uw werknemer is van groot belang. Een werknemer die zich ‘beter’ voordoet dan de werkelijke situatie, zorgt er mogelijk voor dat de beoordeling leidt tot minder beperkingen en een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Als een ernstig zieke werknemer zijn klachten niet volledig erkend en denkt dat hij tegen beter weten in de toekomst weer kan werken, krijgt hij/zij mogelijk geen IVA (volledig afgekeurd), maar slechts een 80/100 WIA. Die WIA wordt zoals u weet doorbelast aan de werkgever (als eigen risicodrager of via een verhoging van de premie) terwijl dat bij IVA niet het geval is. Dit kan tot aanzienlijke additionele schade leiden voor u als werkgever.

Wij helpen uw medewerker graag bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts en het onderzoek door een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige of jurist van Het Expertise Orgaan kan naar keuze bij deze gesprekken aanwezig zijn. Ook kunnen we u of de werknemer bijstaan in een mogelijk vervolgtraject, zoals een eventueel bezwaar of beroep tegen de WIA-beoordeling.

De aanvraagprocedure voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Om de aanvraag van de WIA-uitkering voor uw werknemer optimaal in goede banen te leiden, adviseren wij om u tijdens de gehele aanvraagprocedure te laten begeleiden. Naar wens kunt u de juristen en arbeidsdeskundigen van Het Expertise Orgaan BV inschakelen zij ondersteunen u in het begeleidingstraject en helpen uw medewerker bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Van de WIA-keuring tot de beoordeling door het UWV: wij bieden deskundige begeleiding in elke fase van de aanvraag voor WIA.

De procedure van Het Expertise Orgaan in 4 stappen:

Onze begeleiding bestaat uit 4 concrete stappen:

 • Stap 1: Controle van het dossier en het re-integratieverslag van de werknemer.
 • Stap 2: Voorlichting geven op het gebied van WIA-aanvragen en de werknemer voorbereiden op het gesprek met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.
 • Stap 3: Begeleiding van de werknemer tijdens het gesprek met de verzekeringsarts.
 • Stap 4: Bespreken van de uiteindelijke WIA-beoordeling met u en de werknemer. Bij (feitelijke) onjuistheden worden de mogelijke vervolgstappen besproken.

Indien u of de werknemer bezwaar wil maken of in beroep wil gaan, tegen de WIA-beoordeling dan kunnen we u bijstaan in een eventueel vervolgtraject.

Voordelen van ondersteuning bij de WIA-aanvraag

 • Welke voordelen geniet u als werkgever als u kiest voor onze begeleiding?

  • Deskundige begeleiding door een onafhankelijke arbeidsdeskundige en/of jurist.
  • De WIA-beoordeling van het UWV wordt positief beïnvloed door goede voorbereiding.
  • Geen hoge(re) kosten voor u als werkgever, dankzij foutloze procedures.
  • Geen inkomensverlies voor uw werknemer.
  • Correct uitgevoerd begeleidingstraject voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

   

  Schakel daarom tijdig deskundige hulp door de Expertise Orgaan in bij het aanvragen van een WIA-uitkering. Wenst u ook deskundige begeleiding bij de WIA-aanvraag van uw medewerker? Meldt u dan aan voor het begeleidingstraject of stel ons uw vraag!