EXPERTISE IN BEZWAAR EN BEROEP

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ja!  Als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) heeft u branchebreed recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. De kosten worden door de verzekeraar vergoed op basis van het door de branche overeengekomen protocol.

Bindend protocol verzekeringsbranche second opinion inkomensverzekering

De verzekeringsbranche heeft onderling een protocol opgesteld (dit heet ‘protocol claims individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’) waarin zij aan verzekerden een second opinion recht toekennen indien een verzekerde zich niet in de beslissing van de inkomensverzekeraar herkent. Lees eerst goed de polisvoorwaarden voor of uw verzekeraar in een second opinion AOV voorziet. Als u arbeidsongeschikt bent als ZZP/zelfstandig ondernemer en in het bezit van een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) bij een inkomensverzekeraar (zoals Centraal Beheer, Aegon, Movir en de Amersfoortse) komt u in veel gevallen op basis van uw polisvoorwaarden in aanmerking voor een second opinion (of herbeoordeling AOV genoemd) door een onafhankelijke verzekeringsarts.

Hoe vraagt u de second opinion AOV aan? 

Als u als zelfstandig ondernemer (ZZP) een second opinion wil aanvragen omdat u het oneens bent met het medische oordeel van de inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid kunt u via onze website een second opinion of herbeoordeling AOV aanvragen via het contactformulier.

Ja, daar u heeft recht op proceskostenvergoeding.

Dit is uitgewerkt in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Het recht op inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar een voorbeeld vinden:

https://www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, bijna 56% meer kans op een goed eindresultaat!  Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan – wij bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Onze second opinion bedrijfsarts is bij uitstek in staat voor u een onafhankelijke  second opinion te verzorgen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar.

Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

 

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting bij het UWV een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weten belanghebbenden niet wat men kan verwachten en hoe men zich het beste op een hoorzitting kan voorbereiden. Het platform UWV Perspectief heeft een leuk verhaal geschreven en daarin een UWV instructievideo opgenomen.

In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige gemachtigde te laten begeleiden. Indien u niet kan reizen, bestaat ook de mogelijkheid voor een telefonische hoorzitting.

Naar onze mening verdient het altijd de voorkeur om een contra-expertise rapportage of een second opinion UWV door een onafhankelijke verzekeringsarts te laten opstellen in de lopende bezwaarprocedure. Dit vergroot uw kansen in de bezwaarprocedure namelijk aanzienlijk.

Inleiding

Uit een recent gewezen uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland( ECLI:NL:RBNNE:2017:4409)  blijkt dat er geen wettelijk basis voor het UWV bestaat om wel arbeidsvermogen aan te nemen, indien er twijfel bestaat over deze conclusie. Het UWV moet dan eerst nader (en vermoedelijk integraal) onderzoek doen naar uw arbeidsvermogen en kan deze niet zomaar afwijzen door te verwijzen naar de aanvraag voor opname op het het doelgroepenregister.

De rechtbank overwoog in de zaak allereerst dat dit toetsingskader (alleen bij twijfel het arbeidsvermogen nader onderzoeken) niet op een wettelijk kader stoelt en hiermee wordt in veel gevallen mogelijk te snel en zonder nader onderzoek arbeidsvermogen aangenomen, met als mogelijk gevolg dat grote groepen uitgesloten worden van opname in het doelgroepenregister. Dit kan  nadelige gevolgen kan hebben voor hun arbeidsmarktpositie.  Het UWV heeft de rechtbank in deze uitspraak geen antwoord gegeven op de door haar gestelde vraag, waar dit uitgangspunt dan op is gebaseerd. De rechtbank vermoedt, zo blijkt uit de casus dat het UWV uit het systeem van de wet heeft afgeleid, dat als er géén sprake is van arbeidsvermogen, een Indicatie banenafspraak derhalve niet aan de orde kan zijn. De rechtbank leidt echter hier evenwel niet af dat in het geval een aanvraag Indicatie banenafspraak wordt gedaan, arbeidsvermogen kan worden verondersteld. De rechtbank wijst erop dat de belanghebbende in het formulier ‘Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen’ heeft ingevuld “Ik weet niet wat mijn mogelijkheden zijn. Ik vraag een Beoordeling arbeidsvermogen aan”.

De rechtbank stelde verder vast dat uit het bestreden besluit niet duidelijk blijkt dat het UWV, zoals volgens de regering wenselijk wordt geacht (zie 3.5.1) de methodiek van het SMBA heeft toegepast. Hoewel het rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep aanwijzingen bevat dat dit is gebeurd, wordt dit nergens geëxpliciteerd en ook de verzekeringsarts bezwaar en beroep hanteert het onjuiste uitgangspunt dat de aanwezigheid van arbeidsvermogen wordt verondersteld. De rechtbank ontkomt niet aan de indruk dat dit uitgangspunt de beoordeling mede heeft gekleurd. Voor de rechtbank is hierdoor onvoldoende inzichtelijk geworden op welke wijze de arbeidsongeschiktheid van eiseres is beoordeeld en hiermee neemt zij geen genoegen!

Het UWV besluit wordt vernietigd en het UWV is in deze procedure opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie UWV

Uw bedrijf heeft een door het UWV opgelegde loonsanctie ontvangen. Wat nu? Deze beslissing van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld van de kosten van een loonsanctie hebben wij elders op de site uitgewerkt. Dit kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s schade.

Ondersteuning bij bezwaar maken tegen loonsancties

Bezwaar maken tegen het UWV heeft absoluut zin, zeker als u dit combineert met een bekortingsverzoek. Zoals gezegd kan het u vele (tien)duizenden euro’s besparen.

Wij raden u aan bij het bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie om direct onze deskundigen in te schakelen. Wij kunnen u desgewenst bij dit proces begeleiden. Neem daarom z.s.m. contact met ons op via het contactformulier!

De criteria voor toekenning van een ANW arbeidsongeschiktheidsuitkering door het SVB:

 1. U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt.
 2. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt wordt (of al geruime tijd bent) en nog geen uitkering van het UWV heeft (omdat u daar bijvoorbeeld eerder niet in aanmerking voor kwam) of u mogelijk niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 3. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door het UWV op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de WIA ( WAO) en Wajong en indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan komt u mogelijk voor een ANW uitkering in aanmerking indien uw partner overleden is.
 4. Dit houdt vervolgens in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.
 5. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in beginsel volgen. Dat kan eventueel anders zijn als de SVB aanwijzingen of vermoedens heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt.
 6.  Mocht het SVB uw aanvraag echter afwijzen omdat u volgens hen minder dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan kunt u hier bezwaar tegen maken en met een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise alsnog uw recht op een ANW uitkering claimen.
 7. Een voorbeeld om deze ANW situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld:

“Marko heeft een WIA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage  van 55%. Ander inkomen heeft Marko niet. Zijn vrouw overlijdt. Marko krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WIA-uitkering van Marko te verlagen naar 35- 45% arbeidsongeschiktheid. In dat geval verliest Marko zijn nabestaandenpensioen.  Marko kan dan bezwaar maken tegen de beëindiging van de ANW uitkering (en kan dan eventueel een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet) en kan daarbij een second opinion SVB aanvragen bij de Expertise Orgaan BV”

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML die in het CBBS is opgenomen. 

Het UWV hanteert een formule bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze formule is:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

 • Het maatmanloon is het loon wat u verdiende op de laatste dag voordat u ziek werd.
 • De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat u dat nog kunt verdienen (in andere door hem geduide functies die passend worden geacht op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML uit het CBBS). Dit vindt u ook terug in de arbeidsdeskundige rapportages die u aantreft bij de beslissing van het UWV.
 • U berekent eerst het bedrag wat u volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min de restverdiencapaciteit. Dit bedrag deelt u door uw oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat staat vermeld op de beslissing die u ook van het UWV heeft ontvangen.

Bent u het niet eens met het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen.

Het CBBS bevat een gedetailleerde beschrijving van enkele duizenden functies die in Nederland voorkomen (meest voorkomende functies). Arbeidsdeskundig analisten van UWV bezoeken werkgevers om deze geschikte functies in de praktijk te beschrijven om ze vervolgens in detail in het CBBS-systeem te kunnen verwerken. De beschreven functies die in het CBBS-systeem staan zijn mogen in beginsel niet ouder zijn dan 1,5 jaar.

Het CBBS dient als een hulpmiddel voor de (claim) beoordeling door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV raadpleegt het CBBS en beoordeelt hij of de verzekerde geschikt is voor gangbare (algemene) arbeid.  De functies die grotendeels als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt, zijn in het CBBS geclusterd onder SBC-codes (Standaard Beroepen Classificatie).

 • Het CBBS vergelijkt het merendeel van de op de FML voorkomende belastbaarheidsaspecten met de belastinggegevens van de in het systeem opgenomen functies.
 • Op basis van bedoelde vergelijking van deze als “matchende” beoordelingspunten aangeduide aspecten vindt vervolgens in het CBBS een geautomatiseerde selectie plaats van potentieel geschikte functies.
 • Volgens het systeem als ongeschikt aan te merken functies worden niet aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd.
 • Potentieel wel geschikte functies worden, al dan niet met een of meer signaleringen, ten teken van een mogelijke overschrijding van de belastbaarheid van de betrokken verzekerde op een bepaald onderdeel of op bepaalde onderdelen, aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd, die vervolgens tot een eindoordeel moet komen.
 • Indien wenselijk kan deze functionaris in nader overleg treden met de verzekeringsarts

Bent u het niet eens met het arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Het UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als zij constateren:

 • dat het bereikte re-integratie resultaat van de betrokken medewerker onvoldoende is, en;
 • dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, of’;
 • dat het re-integratieverslag niet compleet is

Wat is het gevolg van een loonsanctie?

De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. Dit levert dus een derde jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gecombineerd met de twee poortwachter jaren.

Wat kan de werkgever hier aan doen?

 1. De werkgever kan in de loonsanctieperiode het tekort aan re-integratie inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Indien het UWV beslist dat de werkgever wel aan de re-integratie inspanningen (of documentatieplicht) heeft voldaan, dan kan het UWV de loonsanctie opheffen. Dit noemt men ook wel een bekortingsverzoek.
 2. De werkgever kan ook bezwaar instellen tegen de loonsanctie indien men vast kan stellen dat wel voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

Wilt u een bekortingsverzoek indienen of een bezwaar tegen een loonsanctie? Neem dan contact met ons op.

Verschil tussen bezwaar en beroep

In het kort: de bezwaarprocedure moet eerst worden doorlopen bij het bestuursorgaan wat de beslissing heeft genomen (bijvoorbeeld UWV of SVB) voordat u in beroep kunt komen bij de rechtbank. In het geval van een bezwaarprocedure vindt er een interne beoordeling plaats van uw dossier door andere medewerkers van het bestuursorgaan dan die het primaire besluit hebben genomen. Dit wordt bijvoorbeeld bij UWV-procedures door een gespecialiseerde arbeidsdeskundige of verzekeringsgeneeskundige binnen het UWV verzorgd. Dat kan schriftelijk behandeld worden of u kunt hiervoor een hoorzitting aanvragen. Als u dit doet, adviseren wij u een deskundige van Het Expertise Orgaan in te schakelen om de procedure door een deskundige te laten verzorgen Indien gewenst, kunnen wij ook voor u een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts voor u uitvoeren. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kosten bezwaar en beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beoordeling door de interne deskundigen van de bestreden beslissing in bezwaar door bijvoorbeeld het UWV of SVB, kunt u daarvan in beroep gaan bij de rechtbank. Het beroep vindt plaats bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het is verstandig om daarbij (juridische) deskundigen in te schakelen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Daarom kiezen Nederlanders voor het Expertise Orgaan!

Ieder jaar kiezen vele mensen uit Nederland voor het Expertise Orgaan. Maar waarom eigenlijk? Hieronder staan vier redenen waarom onze organisatie door onze cliënten wordt gekozen:

 1. Onze specialistische verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises verhogen de slagingskans in bezwaar- en beroep tot wel 56%.
 2. Bij het Expertise Orgaan staat de cliënt centraal. Als klant krijgt u toegang tot uw eigen dossier.
 3. Binnen vier tot maximaal zes weken ronden wij uw second opinion verzoek of contra-expertise af door onze verzekeringsarts of bedrijfsarts na ontvangst van uw opdrachtbevestiging.
 4. Binnen het Expertise Orgaan wordt voortdurend gezocht naar nieuwe en betere manieren van werken.
 5. Door middel van wetenschappelijk onderzoek vergroten wij het effect van onze bestaande verzekeringsgeneeskundige expertise.

Voegt u zich ook bij de vele cliënten van het Expertise Orgaan? U kunt een vraag stellen, een offerte aanvragen of u direct aanmelden voor een van onze diensten.

Lees ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?
En Wie maakt gebruik van de diensten van Het Expertise Orgaan?
Of Wat zijn de resultaten van Het Expertise Orgaan?

Wordt een arbeidsdeskundige visie gegeven?

De specialist van het Expertise Orgaan zal aan de hand van zijn bevindingen zijn arbeidsdeskundige visie met u delen. Vervolgens kunt u deze visie meenemen in het bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV.

De beoordeling door het UWV valt uiteen in twee delen:

 • Ten eerste de medische verzekeringsgeneeskundige beoordeling
 • Ten tweede de arbeidsdeskundige claimbeoordeling

In de arbeidsdeskundige claimbeoordeling wordt uw recht op uitkering vastgesteld op basis van de geschatte mogelijkheden in het werk. Het is dan ook logisch dat onze ondersteuning doorgaans daarop gericht is. De arbeidsmedische belastbaarheid wordt door de verzekeringsarts vastgesteld op basis van uw medische gegevens (FML) en wat u hem in het gesprek hebt gemeld; uw beleving wordt daarbij meegenomen.

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Vervolgens vertaalt hij al deze gegevens op een systematische wijze naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Aan de hand van de verzekeringsgeneeskundig vastgestelde belastbaarheid, beoordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk of andere gangbare functies.

Als u een baan hebt, kan het advies bijvoorbeeld gaan over aanpassingen in de werkinhoud, werkplekvoorzieningen of over de inspanningen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verwacht van werkgever en werknemer een sanctie van het UWV te voorkomen.

Arbeidsdeskundige visie uitbreiden met werkplekonderzoek

Tegen meerprijs is het mogelijk de arbeidsdeskundige visie uit te breiden met een werkplekonderzoek. Echter enkel indien dit meerwaarde oplevert en uiteraard indien sprake is van een werkhervattingssituatie.

Expertise rapport geschikt voor UWV

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Dit komt in het expertise rapport naar voren. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Conform richtlijnen van UWV

Het expertise rapport wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het UWV. Daarom is het rapport ‘UWV proof’ te noemen. U kunt een rapport van Het Expertise Orgaan dus prima gebruiken in uw contact met het UWV.

Meer weten

Heeft u (andere) vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u de andere Veel gestelde vragen erop naslaan. Hier vindt u antwoord op tal van relevante vragen.

Wat kan een succesvolle IVA-claim u als werkgever opleveren?

Een succesvolle IVA claim kan u als werkgever flinke besparingen opleveren. Door interventie van Het Expertise Orgaan worden deze gerealiseerd. We laten dit zien aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld.

Een praktijkvoorbeeld

Werknemer Y is in januari 2011 in dienst gekomen voor bedrijf X met een flex contract voor 6 maanden. Vanwege medische redenen meldt de werknemer zich ziek op 31-05-2011. Na de ziekmelding gaat de werknemer ziek uit dienst en doorloopt 104 weken ziekte waarin werkgever het loon moet doorbetalen. Per einde wachttijd (01-06-2013) wordt er een WIA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

 • 10 jaar WIA-lasten

Indien de ex-werknemer 10 jaar lang arbeidsongeschikt blijft, draagt deze werkgever 10 jaar lang de WIA-lasten. Deze ex-werknemer heeft een WIA-maandloon van €2.800,- waarvan gedurende de loongerelateerde uitkering (maximaal 38 maanden) 70% van het WIA-maandloon wordt doorbelast aan de werkgever.

 • Rekenvoorbeeld besparing IVA – claim 

Aan einde van de loongerelateerde (LGU) uitkering wordt deze omgezet in een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering. Deze doorbelasting bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. De werkgever uit ons voorbeeld heeft zijn risico publiek verzekerd bij het UWV, waardoor de totale schade van deze zieke werknemer kan oplopen tot maximaal €206.000,- in tien jaar tijd (LGU 24 maanden, LAU 96 maanden en correctiefactor 1,2).

 • Interventie door Het Expertise Orgaan

Omdat de ex-werknemer echter per 01-06-2015 een IVA -uitkering toegekend krijgt na de interventie van Het Expertise Orgaan, valt deze ex-werknemer niet meer onder het risico van de werkgever.

De besparing gerealiseerd in dit voorbeeld bedraagt dan maar liefst €149.760,-.

De expertises van het Expertise Orgaan

Wij kunnen u op meerdere gebieden van dienst zijn met onze verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Zo passen wij onze expertises aan de gewenste vraagstelling aan. Dat betekent dat u altijd een expertiserapportage op maat krijgt. In alle gevallen wordt een consult uitgevoerd door een medisch specialist zoals een verzekeringsarts of bedrijfsarts.

Vaak is er behoefte om het onderzoek uit te breiden. Er kan behoefte zijn aan een expertise door meerdere medisch specialisten, een aansluitend werkplekonderzoek en/of het verkrijgen van inzicht in de relevantie van psychosociale factoren.

U kunt bij het samenstellen van uw offerte de medische expertise eenvoudig ‘opplussen’. Ook is het mogelijk dat wij na de intake aangeven wat er naar onze mening extra nodig is voor het beantwoorden van de vraagstelling en dat wij ons advies aan u voorleggen.