WERKWIJZE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Het recht op inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar een voorbeeld vinden:

https://www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient

Wie betaalt de loonsanctie – de werkgever of de bedrijfsarts?

Als de werkgever niet voldoet aan de geldende re-integratie verplichtingen uit de Wet Poortwachter voor een van zijn zieke werknemers, dan kan hij een loonsanctie opgelegd krijgen door het UWV. De kosten daarvan kunnen erg hoog zijn.  In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grove nalatigheid, is het echter wel mogelijk om de arbodienst en/of individueel ingeschakelde bedrijfsarts civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Controleer daarom voordat u de arbodienst aansprakelijk stelt, eerst de eisen van de wettelijke zorgplicht die u als werkgever heeft en overleg dit goed met een deskundige. U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voorbeeld aansprakelijkheid bedrijfsarts  (of de arbodienst) voor opgelegde loonsanctie

Soms ligt de schuld, of beter gezegd het juridisch vereiste causaal verband bij het niet nakomen van een derde, zoals de bedrijfsarts of arbodienst. Formeel is de werkgever immers volgens de wetgeving altijd verantwoordelijk voor de loonsanctie.

In het onderstaande geval bleek de werknemer a priori last te hebben van werkgerelateerde overbelastingsklachten. De bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer binnen 6-8 weken weer aan het werk kon.  Echter vele weken en 3 bedrijfsartsen later van dezelfde arbodienst verder, blijkt dat er veel meer aan de hand is dan dat er bij de medische begeleiding en diagnose door de bedrijfsartsen was vastgesteld.  Uit de poortwachterstoets die verplicht door het UWV wordt uitgevoerd komt het UWV tot het oordeel dat de re-integratie inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn geweest. De werkgever moet daarom de werknemer 52 weken langer loon doorbetalen wat uiteraard een forse schadepost is.

De werkgever pikt dit niet en stelt de arbodienst aansprakelijk.

De werkgever besluit in beroep te gaan met de argumenten dat de arbodienst niet een juiste diagnose heeft gesteld en dat een van de bedrijfsartsen de werknemer niet goed heeft begeleid. De rechtbank geeft de werkgever daarom gelijk. Voornamelijk omdat de werkgever van een gemiddelde bedrijfsarts mag verwachten dat hij een werknemer in een vroeg stadium verwijst naar een behandelaar voor een deugdelijke diagnose en behandeling.

Dit soort praktijkvoorbeelden komen vaker voor. De verwachting van de werkgever komt niet overeen met de dienstverlening van de bedrijfsarts. Het Expertise Orgaan kan dit soort situaties voor u oplossen. 

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, bijna 56% meer kans op een goed eindresultaat!  Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan – wij bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Onze second opinion bedrijfsarts is bij uitstek in staat voor u een onafhankelijke  second opinion te verzorgen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar.

Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan een arbodienst of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise in procedures en geschillen als er een verschil van inzicht bestaat met bestuursorganen zoals het UWV over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Concreet houdt dit in dat onze bedrijfs- en verzekeringsartsen onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van hun verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertise en dit zelfstandig op basis van dossierinformatie en eigen onderzoek formuleren. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige medewerkers blijven objectief en kijken naar de werkelijke situatie en geven daar onze professionele opinie over waarbij wij alle professionele richtlijnen in acht nemen. Het Expertise Orgaan neemt vooraf geen positie in ten aanzien van het dossier en/of de verwachte uitkomst en wij kunnen vooraf hier geen garantie over geven.

Ons oordeel wordt volstrekt objectief en onafhankelijk uitgebracht zodat in geval van conflictsituaties onze expertise van doorslaggevende waarde is. Ons oordeel weegt zwaar omdat wij onder meer geen belang hebben bij de uitkomst van het oordeel en daarom waken wij over onze onpartijdigheid & onafhankelijkheid.

Second opinion bedrijfsarts: ja, u heeft daar recht op!

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Arbowet hebben medewerkers het recht gekregen om een second opinion bedrijfsarts te vragen door een externe partij. Met ingang van 1 januari 2018 heeft u dit recht.

Kosten second opinion bedrijfsarts

De kosten van deze second opinion zijn voor rekening van de werkgever en veel werkgevers hanteren het beleid dat zij met een second opinion instemmen.

De medewerker dient daarbij wel gemotiveerd aan te geven, waarom hij het niet eens is met beoordeling van de bedrijfsarts.

UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering

Overigens is het Expertise Orgaan van mening dat dit recht óók geldt voor belanghebbenden die een UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, echter momenteel is er nog geen wettelijk recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts. Wij pleiten hier echter wel voor.

Artikel recht op second opinion bedrijfsarts

Op de website van www.secondopinionpoli.nl treft u meer informatie aan.

Bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie UWV

Uw bedrijf heeft een door het UWV opgelegde loonsanctie ontvangen. Wat nu? Deze beslissing van het UWV kan uw bedrijf immers fors financieel schaden. Een rekenvoorbeeld van de kosten van een loonsanctie hebben wij elders op de site uitgewerkt. Dit kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s schade.

Ondersteuning bij bezwaar maken tegen loonsancties

Bezwaar maken tegen het UWV heeft absoluut zin, zeker als u dit combineert met een bekortingsverzoek. Zoals gezegd kan het u vele (tien)duizenden euro’s besparen.

Wij raden u aan bij het bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie om direct onze deskundigen in te schakelen. Wij kunnen u desgewenst bij dit proces begeleiden. Neem daarom z.s.m. contact met ons op via het contactformulier!

Wilt u meer weten? Lees wat een loonsanctie precies inhoudt.

Het UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als zij constateren:

 • dat het bereikte re-integratie resultaat van de betrokken medewerker onvoldoende is, en;
 • dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, of’;
 • dat het re-integratieverslag niet compleet is

Wat is het gevolg van een loonsanctie?

De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. Dit levert dus een derde jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gecombineerd met de twee poortwachter jaren.

Wat kan de werkgever hier aan doen?

 1. De werkgever kan in de loonsanctieperiode het tekort aan re-integratie inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Indien het UWV beslist dat de werkgever wel aan de re-integratie inspanningen (of documentatieplicht) heeft voldaan, dan kan het UWV de loonsanctie opheffen. Dit noemt men ook wel een bekortingsverzoek.
 2. De werkgever kan ook bezwaar instellen tegen de loonsanctie indien men vast kan stellen dat wel voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

Wilt u een bekortingsverzoek indienen of een bezwaar tegen een loonsanctie? Neem dan contact met ons op.

Ziek in dienst

 • Indien u ziek bent bij uw werkgever, is het aan de bedrijfsarts van uw werkgever die een oordeel geeft of u in staat bent om uw eigen werkzaamheden te hervatten. Zelfs al vindt uw eigen huisarts dat u (nog) niet aan het werk kunt, geldt in het algemeen dat het oordeel van de bedrijfsarts zwaarder weegt.
 • Bent u het echter niet eens bent met het oordeel van deze bedrijfsarts, dan heeft u vanaf 1 juli 2017 recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit second opinion recht bestaat naast het deskundigenoordeel van het UWV en heeft zelfstandige waarde. De eigen bedrijfsarts mag de second opinion negeren, maar zal dat in de regel niet doen omdat dit de juridische positie van de werkgever (ernstig) zal verzwakken.
 • Mocht namelijk een geschil ontstaan met uw werkgever dan is een rechter niet gebonden aan het deskundigenoordeel van het UWV en de eigen beoordeling van de bedrijfsarts van de werkgever, maar zal ook waarde toekennen aan de Second Opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts, ondersteund door andere medische verklaringen die aantonen dat u niet in staat bent om te werken. Indien dit verschil groot is, dan bestaat de kans dat de rechter uw argumenten overneemt.

Arbeidsongeschikt

 • Of u definitief arbeidsongeschikt bent wordt in beginsel na twee jaar ziekte door het UWV vastgesteld bij de beoordeling van uw definitieve recht op een WIA of IVA uitkering. Periodiek kan een WIA uitkering echter worden herbeoordeeld. U kunt immers herstellen van bepaalde klachten.
 • Uw recht op een IVA-uitkering is echter permanent. Het UWV acht u dan volledig arbeidsongeschikt waarbij herstel is uitgesloten.
 • De verzekeringsarts van het UWV speelt hierin een belangrijke rol en werkt hierin nauw samen met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Wilt u meer weten? Neem contact op en laat u goed informeren over uw kansen en risico’s.

Diensten Expertise Orgaan

Hieronder volgt een overzicht van enkele diensten die Het Expertise Orgaan biedt. In het kort:

 • Dossierscreening
 • Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts
 • Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep
 • Arbeidsdeskundig advies in het eerste spoor
 • Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek op locatie
 • Medische expertise in bezwaar en beroep
 • Screenen van uw AOV-dossier

Dossierscreening

Met het invullen van een aanvraagformulier kunt u laten vaststellen of het inzetten van een expertise zinvol is. Daarover zal onze eerste feedback gaan. Naar aanleiding van het door u ingevulde vragenformulier bepalen wij welke expertise voor u de meest efficiënte hulp kan bieden. Dat kan zijn een medische expertise, omdat uw medische feiten mogelijk niet juist vertaald zijn naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Deze lijst geeft een weergave van uw belastbaarheid.

Het kan zijn dat de functies die geduid zijn niet passen bij uw krachten en bekwaamheden, wat arbeidsdeskundige expertise vereist. Tevens kan het zijn dat een juridische bijdrage van belang is, bijvoorbeeld als procedurele zaken niet correct zijn verlopen. Als u op grond van onze screening waarschijnlijk geen kans van slagen hebt, stellen wij voor niet verder te gaan in de procedure. Deze screening doen wij op basis van een ingevuld vragenformulier en bijlagen die u hebt ingevuld en opgestuurd.

Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts

Het Expertise Orgaan biedt een volledig, betrouwbaar en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek gebaseerd op medisch specialistisch onderzoek. De medische informatie wordt door een verzekeringsarts vertaald in een belastbaarheidsadvies. Dit kan ingezet worden bij uw bezwaar en beroepszaak bij het UWV. Tevens kan dit uw hulpmiddel zijn als u in uw baan verzuimt en u werkzaamheden opgedragen krijgt waarvan u vindt dat dit niet past bij uw belastbaarheid en er een conflict dreigt. Dit is een alternatief voor een deskundigenoordeel bij het UWV. Wij werken echter sneller en streven ernaar een advies te geven waarmee u en uw werkgever verder kunnen.

Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep

De arbeidsdeskundige van het UWV vertaalt de functionelemogelijkhedenlijst (FML) naar uw arbeidsmogelijkheden en gebruikt daarbij een geautomatiseerd systeem dat CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem) heet. In dat systeem moeten handmatige interpretaties gedaan worden. Zo wordt er gekeken naar uw opleiding en ervaring en dat wat billijk is. Onze arbeidsdeskundige volgt en analyseert kritisch de stappen van zijn collega die de beoordeling heeft gedaan. Daarbij is de centrale vraag: passen de geduide functies bij uw krachten en bekwaamheden?

Arbeidsdeskundig advies in het eerste spoor

Het belastbaarheidsadvies van de medisch specialist wordt door onze geregistreerde arbeidsdeskundige van Het Expertise Orgaan vertaald in een concreet en helder re-integratieadvies. Het arbeidsdeskundig advies is gericht op de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk en wordt telefonisch toegelicht. Tot slot behoort een nabespreking van dit advies met werknemer en werkgever tot de mogelijkheden.

Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek op locatie

Het is mogelijk om de medische expertise uit te breiden met een arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij alle arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever onderzocht worden. Allereest wordt de belasting in het eigen werk onderzocht en beoordeeld. Eveneens de mogelijkheden tot aanpassing. Te vaak worden deze mogelijkheden onvoldoende benut en danig onderschat. Dit arbeidsdeskundig onderzoek start met het onderzoeken van uw dossier. Daaronder valt de medische informatie en vastgestelde belastbaarheid door een onafhankelijke bedrijfs- of verzekeringsarts. Wij formuleren met u de kritische vragen. Daardoor ontstaat een betrouwbare beoordeling. Onze visie is, dat gericht zijn op duurzame inzetbaarheid uiteindelijk het beste doel is.

Medische expertise in bezwaar en beroep

Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van Het Expertise Orgaan, beoordeling door een geregistreerde verzekeringsarts en een arbeidsdeskundig advies. Door het inzetten van een medische expertise bij Het Expertise Orgaan kan de schadelast voor de werkgever afnemen of beperkt blijven. Ja, dat klopt. Echter, er zijn grote verschillen in de opzet en uitkomsten:

 • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
 • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
 • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
 • De inhoud en tijdsduur van het consult.
 • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
 • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
Lees ook Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Medische expertise bij arbeidsconflict.

Zinvol?

Medische expertise bij arbeidsconflict – jazeker. Heeft u op uw werk te maken met een arbeidsconflict? Dan is een medische expertise zeker zinvol. Door middel van een online vragenlijst worden relevante psychosociale factoren in kaart gebracht. Tijdens het onderzoek wordt door de consulent de uitslag van een advies voorzien. Tevens zal men ingaan op het effect dat het arbeidsconflict heeft op het verzuim. In de eindrapportage wordt dan zowel ingegaan op de medische als ook de psychosociale factoren.

Meer informatie

Bij overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk de andere Veel gestelde vragen te raadplegen.

✓ Lees ook Hoe kan ik mij als cliënt aanmelden?

✓ En Wat voor informatie krijgt uw werkgever te zien?

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor het verkrijgen van een recht op een Algemene Nabestaanden Wet (ANW) uitkering bij arbeidsongeschiktheid.  Het Expertise Orgaan verzorgt voor u een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek in de vorm van een second opinion of contra-expertise. Met onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw bezwaar- en/of beroepszaak tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zo blijkt uit een extern onderzoek. U heeft bijna 54% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

Laat het onderzoek van het SVB, wat in de praktijk door het UWV wordt uitgevoerd, direct toetsen door een onafhankelijke second opinion UWV arts door onze onafhankelijke experts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op een ANW uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het SVB. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

U als cliënt aanmelden

Wilt u gebruikmaken van onze diensten? U kunt zich eenvoudig via onze website als cliënt aanmelden.

Dit kan via ons aanmeldformulier

Privacy van de cliënt

Het Expertise Orgaan heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298 . In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken. De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies, maar dan zonder de medische onderbouwing.

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Orgaan

Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de Nederlandse privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG en Wbp. Specifiek betekent dit dat wij:

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Eerst vragen wij uw toestemming, dan pas nemen wij stappen. Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie.

Zonder toestemming geen advies

Zonder de toestemming van de belanghebbende kan er geen expertiserapportage worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar de gemachtigde en/of de cliënt.

Vraagt u zich af? Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft echter niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op voor een telefonische intake. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt, waarna wij eerst uw dossier completeren. Vervolgens krijgt u via de mail een uitnodiging voor uw consult met de verzekerings- of bedrijfsarts met datum en tijdstip.