Mogen jaarcijfers opgevraagd worden als de AOV een sommenverzekering is?

Mogen jaarcijfers opgevraagd worden als de AOV een sommenverzekering is?

Schade- of sommenverzekering

Een AOV kan een zogeheten schade- of sommenverzekering zijn. Er is sprake van een schadeverzekering als uit de polisvoorwaarden en uit de gedraging van de verzekeraar blijkt dat het verlies aan inkomen een rol speelt bij de beoordeling van een recht op uitkering. Er staat in de polisvoorwaarden dan zoiets als: “verzekerd is verlies aan inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid”. Het is echter niet voldoende dat dit in de polisvoorwaarden staat. Ook uit de gedraging van de verzekeraar moet je kunnen opmaken als verzekerde dat zij belang hechten aan informatie over het inkomen na de (geclaimde) arbeidsongeschiktheid. Als een verzekeraar bijvoorbeeld jarenlang en uitkering verstrekt zonder naar het inkomen van verzekerde te informeren, dan kan het zijn dat daarmee de rechten zijn verspeeld. Het is uiteindelijk aan een rechter om hierin te beslissen.

Als er geen passage staat over “inkomensverlies als gevolg van” (of woorden van gelijke strekking) dan mag een verzekerde ervan uitgaan dat zijn/haar AOV een sommenverzekering is. In de jurisprudentie is sowieso het uitgangspunt dat een AOV wordt geacht een sommenverzekering te zijn, tenzij anderszins blijkt.

Beoordeling inkomensverlies bij schadeverzekering

Als de AOV een schadeverzekering is dan mag de verzekeraar aan de hand van jaarcijfers laten toetsen of er verlies van inkomen is. Hierbij staat het indemniteitsbeginsel voorop, wat zoveel betekent als dat verzekerde door een uitkering niet in een voordeliger financiële positie terecht mag komen. Het is vaak een complexe beoordeling door een arbeidsdeskundige waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen een representatieve periode voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (meestal 3 jaren en daarvan het gemiddelde inkomen) en het inkomen nu. Hierbij rekening houdend met indexcijfers, want een euro nu is niet een euro over een jaar.

Mag de verzekeraar ook jaarcijfers opvragen bij een sommenverzekering?

In beginsel mag een verzekeraar ook jaarcijfers opvragen bij de beoordeling van een sommenverzekering. Hierbij gaat het dan niet om het toetsen van derving van inkomen, maar bijvoorbeeld om te verifiëren of verzekerde inderdaad niet heeft gewerkt (en dus geen omzet heeft gedraaid) in een bepaalde periode als daar objectief gerechtvaardigde twijfel over bestaat. Ook kunnen jaarcijfers soms gehanteerd worden bij een discussie over de mate van arbeidsongeschiktheid door cijfermatig de uitval van verzekerde te benaderen (meestal met het bekijken van het verloop van diens “economische waarde als ondernemer”. Of te denken valt aan een discussie waarin de vraag centraal staat of verzekerde zijn bedrijf heeft beëindigd vanwege zijn arbeidsongeschiktheid of om andere redenen.

Uitgangspunt is wel dat de verzekeraar zich bij een sommenverzekering enigszins terughoudend moet opstellen bij het opvragen van jaarcijfers en dit ook wel moet uitleggen aan haar verzekerde.

Conclusie

In conclusie, het opvragen van jaarcijfers door een verzekeraar hangt af van het type AOV – schade- of sommenverzekering. Bij een schadeverzekering speelt het verlies aan inkomen een rol bij de beoordeling van een recht op uitkering, terwijl bij een sommenverzekering de jaarcijfers kunnen worden opgevraagd om te verifiëren of de verzekerde inderdaad niet heeft gewerkt in een bepaalde periode. Voor meer inzichten en updates op het gebied van medische vraagstukken bij arbeidsongeschiktheid in UWV en AOV zaken, volg het Expertise Orgaan op LinkedIn. Als u wilt weten of de verzekeraar terecht jaarcijfers heeft beoordeeld of als u de beoordeling zelf wilt laten toetsen, neem dan contact op met het Expertise Orgaan. We staan klaar om u te helpen.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Hoe werkt het loonwaarde systeem?

Het proces begint met de inschakeling van een loonwaarde-expert. Deze expert is speciaal opgeleid om de prestaties van een werknemer op de werkplek te beoordelen

Meer Vragen?