Het toekennen van een IVA-uitkering of vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid (80-100% WIA) heeft verstrekkende financiële gevolgen voor cliënten, die vaak niet direct zichtbaar zijn. Naast de UWV-uitkering zijn er aanvullende financiële aspecten zoals een mogelijke WIA-hiaat verzekering, woonlastverzekering en premievrijstelling van pensioen die een significante impact hebben op het toekomstig inkomen van de cliënt bij arbeidsongeschiktheid. Het is verstandig om dat mee te wegen.

IVA-Uitkering en volledige arbeidsongeschiktheid

De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en biedt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Bij volledige arbeidsongeschiktheid onder de WIA kan de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering die aanzienlijk lager kan zijn dan het laatstverdiende loon, wat een financieel gat kan slaan bij de cliënt. Soms zijn er regelingen beschikbaar om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid in de toekomst op te vangen.

WIA-Hiaat verzekering

Een WIA-Hiaat verzekering biedt een aanvulling op de WIA-uitkering en kan indien afgesloten het verschil compenseren tussen de uitkering en het laatstverdiende loon. Deze verzekering is cruciaal om te voorkomen dat werknemers na twee jaar ziekte terugvallen naar een inkomen dat mogelijk zelfs onder bijstandsniveau ligt. Het is belangrijk om na te gaan of de werknemer een WIA-Hiaat verzekering heeft en onder welke voorwaarden deze uitkeert.

Premievrijstelling van pensioenopbouw

Bij arbeidsongeschiktheid kunnen werknemers recht hebben op premievrijstelling voor hun pensioenopbouw, wat betekent dat ze zonder premie te betalen toch pensioen blijven opbouwen. Deze regeling beschermt de toekomstige financiële situatie van de arbeidsongeschikte werknemer door te zorgen voor continuïteit in de pensioenopbouw. Het is essentieel om de pensioenvoorwaarden te verifiëren om te bepalen of er recht bestaat op premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Woonlastverzekering

Het is ook belangrijk om te verifiëren of de werknemer een zogenaamde woonlastverzekering heeft afgesloten en wanneer deze dekt bij volledige arbeidsongeschiktheid. Een woonlastverzekering kan helpen om de woonlasten te dekken in geval van arbeidsongeschiktheid, wat een extra financiële zekerheid biedt. Let wel op dat dit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft.

Het belang van werkgevers als zij eigenrisicodrager zijn

Het belang van werkgevers bij de toekenning van een IVA-uitkering is aanzienlijk. Wanneer een werknemer als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt beschouwd, ontslaat een IVA-uitkering de werkgever van de loondoorbetalingsverplichtingen na twee jaar ziekte. Dit kan financieel voordelig zijn voor de werkgever, vooral als zij eigenrisicodrager zijn voor de WGA, omdat zij dan niet de uitkeringslasten hoeven te dragen die anders wel voor hun rekening zouden komen. Bovendien vervallen de re-integratieverplichtingen, wat betekent dat de werkgever niet langer verantwoordelijk is voor het re-integratietraject van de werknemer, wat vaak een langdurig en kostbaar proces is. Daarnaast kan de werkgever de IVA-uitkering in mindering brengen op de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van 104 weken, wat een direct financieel voordeel oplevert.

De inzet van onafhankelijke Contra-Expertise kan in relevante gevallen het verschil maken in toekenning IVA of volledige arbeidsongeschiktheid WIA 80-100%

Gezien het grote directe en indirecte financiële belang kan het raadzaam zijn om in bepaalde gevallen bezwaar of beroep in te stellen tegen beslissingen van het UWV als volledige arbeidsongeschiktheid in het geding is. Onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion kan hierbij waardevol zijn om de belangen van de cliënt te behartigen en te zorgen voor een correcte beoordeling van de arbeidsongeschiktheid om de kans op het realiseren van toekenning van volledige arbeidsongeschiktheid zo groot mogelijk te maken.  Hier hangen grote financiële belangen mee samen.

Conclusie

Advocaten gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidszaken UWV of AOV kunnen een belangrijke rol spelen in het informeren en begeleiden van hun cliënten bij het navigeren door de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en regelingen om financiële stabiliteit te waarborgen. Het is daarbij essentieel om alle directe en indirecte financiële aspecten in overweging te nemen die meespelen en waar nodig onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise in te schakelen voor de beste uitkomst voor de cliënt.

Wij nodigen u uit om ons op LinkedIn te volgen voor meer inzichten en updates. Uw expertise en inzicht zijn van onschatbare waarde en we kijken ernaar uit om samen te werken aan het waarborgen van de financiële stabiliteit van cliënten in arbeidsongeschiktheidszaken.