Wat is het belang van contra-expertise bij een onzorgvuldige beoordeling door een verzekeringsarts van het UWV?

Wat is het belang van contra-expertise bij een onzorgvuldige beoordeling door een verzekeringsarts van het UWV?

De CRvB volgt de laatste jaren een bestendige lijn in haar uitspraken (o.a. ECLI:NL: CRVB:2022) wanneer sprake is van onzorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek door UWV in de primaire fase (inclusief heroverweging in bezwaar). In dit kader is het de moeite waard om te verwijzen naar de bespreking van ECLI:NL: CRVB: 2022:1157 in ‘Uitspraken Sociale Zekerheid 20-10-2022, afl. 13 nummer 265. De noot bij dit artikel is erg lezenswaardig.

Wanneer is sprake van onzorgvuldig onderzoek?

Van onzorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek in de primaire fase (inclusief EZwB beoordeling en heroverweging in bezwaar) is onder meer sprake als een belanghebbende bij WIA-beoordeling (en de voorafgaande EZwB) niet wordt gezien door een geregistreerde verzekeringsarts. Ook kan van onzorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek sprake zijn als de primaire UWV arts geen lichamelijk onderzoek uitvoert of geen of onvoldoende medische gegevens in zijn oordeel betrekt.

Het belang van toewijzing van deze beroepsgrond?

Het belang om dit in een (hoger) beroepsprocedure succesvol aan de orde te stellen is overigens groot als deze beroepsgrond door een rechter wordt gevolgd. Dit kan leiden tot vernietiging van het besluit of tot herstel van de onzorgvuldigheid.

Op welke wijze kan contra-expertise hieraan bijdragen?

In twee recente casussen waarin een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise van het Expertise Orgaan is overlegd ter onderbouwing van dit criterium is na overleg met de gemachtigde in de (hoger) procedure succesvol gemotiveerd dat de primaire verzekeringsarts onterecht afzag van lichamelijk onderzoek ondanks uitdrukkelijk verzoek hiertoe. De CRvB erkende dit bij de mondelinge behandeling en droeg via tussenvonnis het UWV op alsnog deze onzorgvuldigheid te herstellen en alsnog lichamelijk onderzoek uit te voeren door een andere verzekeringsarts. In een andere procedure benoemde de CRvB een externe deskundige (verzekeringsarts). De verzekeringsgeneeskundige motivering in de contra-expertise gaf in beide procedures de doorslag.

Conclusie

In conclusie, de inzet van contra-expertise kan een cruciale rol spelen bij het aanvechten van onzorgvuldige beoordelingen door UWV-verzekeringsartsen in de primaire fase. Het biedt een solide basis voor het betwisten van dergelijke beoordelingen en kan leiden tot herziening van beslissingen.

Voor meer inzichten en updates op het terrein van medische vraagstukken bij arbeidsongeschiktheid in UWV en AOV-zaken, kunt u de LinkedIn pagina van het Expertise Orgaan volgen. Als u geïnteresseerd bent in het inzetten van contra-expertise of om te overleggen over een juiste vraagstelling, neem dan gerust contact op met het Expertise Orgaan. We staan klaar om u te ondersteunen.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?