WERKNEMERS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar een voorbeeld vinden:

https://www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient

Worden de second opinion expertisekosten van de verzekeringsarts ook vergoed in bezwaar- en beroep?

Indien uw bezwaar of beroep gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank, heeft u naast het recht op proceskostenvergoeding voor de juridische begeleiding ook recht op vergoeding van de arbeidsmedische expertisekosten. Dit werkt als volgt:

Onderbouwing en rechtmatigheid Wet Tarief Strafzaken

In dit verband verwijzen wij u ook naar deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:CRVB:2016:1695 waarin de berekening van de proceskostenvergoeding nader wordt uitgewerkt bij de inzet van een externe verzekeringsgeneeskundige expertise. Dit gaf ons veel duidelijkheid over de vergoeding van expertisekosten in bezwaar- en beroepszaken bij het UWV.

In deze uitspraak is het volgende bevestigd over de door het UWV te vergoeden proceskosten:

 • Het redelijk aantal door de verzekeringsarts aan de expertise bestede uren komt voor vergoeding in aanmerking .
 • De berekende omzetbelasting komt eveneens voor vergoeding in aanmerking omdat particulieren immers geen BTW kunnen verrekenen.
 • De aan belanghebbende (door) berekende kosten voor het opvragen van medische informatie & administratiekosten komen in aanmerking.
 • De administratieve kosten komen –  mits redelijk – voor vergoeding in aanmerking.
 • Ook de kosten van de door het Expertise Orgaan ingeschakelde arbeidsdeskundige komt voor vergoeding in aanmerking.

Worden de kosten van juridische begeleiding vergoed in bezwaar- en beroep?

Ja, daar u heeft recht op proceskostenvergoeding.

Dit is uitgewerkt in het ‘Besluit proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht’ (BPAWB).

Hoe werkt dat?

De proceskosten kunnen vergoed worden in bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Belastingdienst, bij de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank en beroepsprocedures bij de Bestuursrechter en hoger bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij o.a. de Centrale Raad van Beroep. De proceskosten worden echter alleen vergoed wanneer het bezwaar of beroep in het voordeel van de burger gegrond is verklaard door het bestuursorgaan of de rechtbank. Ofwel wanneer de burger de bezwaar- of beroepsprocedure heeft gewonnen. De proceskosten kunnen echter alleen vergoed worden wanneer er beroepsmatige juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat zoals bedoeld in artikel 1 lid a van het BPAWB.

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar een voorbeeld vinden:

https://www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient

Wat houdt de FML van het UWV in?

In de verzekeringsgeneeskundige keuring van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u is dit mogelijk niet helder. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u hiertegen kunt ondernemen, indien u het hier als belanghebbende niet mee eens bent.

Wat is de FML?

De functionele mogelijkhedenlijst (FML) is een methodiek die hoort bij het CBBS, het Claim Beoordelings en Borgingssysteem van het UWV. De FML is voor de verzekeringsarts van het UWV een hulpmiddel om de belastbaarheid en/of de beperkingen van een belanghebbende in kaart te brengen. Het UWV gebruikt het CBBS om arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

De FML is geen verplicht instrument voor verzekeringsartsen of bedrijfsartsen, maar wordt wel door onze second opinion bedrijfsartsen gebruikt. Het FML is een hulpmiddel voor het CBBS en vereist een deskundige wijze van interpreteren en invullen van de diverse items. Dit veronderstelt daarbij een zekere mate van verzekeringsgeneeskundige basiskennis. Het komt in onze beleving in de praktijk regelmatig voor dat het UWV een te voorzichtige inschatting gemaakt van de belastbaarheid van belanghebbenden door beperkingen niet te vertalen in een urenbeperking. Het toekennen van een urenbeperking door het UWV komt echter pas aan de orde, als men niet uitkomt met het toekennen van de overige beperkingen uit de rubrieken van de FML.

In de praktijk wordt deze visie steeds strikter toegepast onder andere bij einde wachttijd beoordelingen door UWV. Het is onze ervaring dat belanghebbenden zich meestal niet kunnen vinden in de conclusie van het UWV.

Wat kunt u hiertegen als belanghebbende doen?

U kunt hiertegen bezwaar- en/of beroep instellen bij het UWV (of beroep bij de rechtbank na afwijzing bezwaar UWV) indien u zich niet in de primaire UWV beslissing kunt vinden. Het inzetten van een contra-expertise (second opinion) door een van onze onafhankelijke bedrijfs- en/of verzekeringsartsen is daarbij verstandig omdat dit uw kansen in bezwaar- en beroep aanzienlijk vergroot.

Meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, bijna 56% meer kans op een goed eindresultaat!  Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan – wij bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Onze second opinion bedrijfsarts is bij uitstek in staat voor u een onafhankelijke  second opinion te verzorgen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar.

Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Hoe werkt een bezwaar hoorzitting bij het UWV?

Voor veel mensen die bezwaar maken tegen het UWV is een hoorzitting bij het UWV een spannend vooruitzicht.  In het algemeen weten belanghebbenden niet wat men kan verwachten en hoe men zich het beste op een hoorzitting kan voorbereiden. Het platform UWV Perspectief heeft een leuk verhaal geschreven en daarin een UWV instructievideo opgenomen.

In alle gevallen verdient het de de voorkeur om u door een deskundige gemachtigde te laten begeleiden. Indien u niet kan reizen, bestaat ook de mogelijkheid voor een telefonische hoorzitting.

Naar onze mening verdient het altijd de voorkeur om een contra-expertise rapportage of een second opinion UWV door een onafhankelijke verzekeringsarts te laten opstellen in de lopende bezwaarprocedure. Dit vergroot uw kansen in de bezwaarprocedure namelijk aanzienlijk.

Zijn de verzekeringsartsen en bedrijfsartsen van Het Expertise Orgaan onafhankelijk?

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan een arbodienst of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise in procedures en geschillen als er een verschil van inzicht bestaat met bestuursorganen zoals het UWV over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Concreet houdt dit in dat onze bedrijfs- en verzekeringsartsen onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van hun verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertise en dit zelfstandig op basis van dossierinformatie en eigen onderzoek formuleren. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige medewerkers blijven objectief en kijken naar de werkelijke situatie en geven daar onze professionele opinie over waarbij wij alle professionele richtlijnen in acht nemen. Het Expertise Orgaan neemt vooraf geen positie in ten aanzien van het dossier en/of de verwachte uitkomst en wij kunnen vooraf hier geen garantie over geven.

Ons oordeel wordt volstrekt objectief en onafhankelijk uitgebracht zodat in geval van conflictsituaties onze expertise van doorslaggevende waarde is. Ons oordeel weegt zwaar omdat wij onder meer geen belang hebben bij de uitkomst van het oordeel en daarom waken wij over onze onpartijdigheid & onafhankelijkheid.

Hoe voorkomt het Expertise Orgaan een ‘conflict of interest’?

Het Expertise Orgaan heeft een heldere procedure ingevoerd binnen onze onderneming , welke onder meer is opgenomen in de geheimhoudings/privacy verklaring die onze medewerkers allen moeten ondertekenen. Voorts is dit opgenomen in het bedrijfsreglement en de algemene voorwaarden van Het Expertise Orgaan.

Dit houdt in als Het Expertise Orgaan een (potentieel) ‘conflict of interest’ constateert, zij het recht heeft om zich dan terug te trekken als expertisepartij. Een andere optie kan zijn dat wij het dossier overdragen aan een andere collega of in sommige gevallen zelfs een andere expertisebureau (uiteraard met instemming van de klant). Hiermee wordt het potentiële conflict in de kiem gesmoord en adequaat opgelost.

Dit kan zich voordoen als een van onze professionals (verzekeringarts, bedrijfsarts, jurist of arbeidsdeskundige) in een eerdere dienstbetrekking in een andere rol betrokken is geweest bij een specifiek dossier van een bepaalde betrokkene. Of in het geval wij als organisatie een werkgever bijstaan, waartegen ook een bezwaar- of beroepszaak speelt door een van de (voormalige) medewerkers van dit bedrijf. Wij constateren dit zelf via ons eigen bedrijfssysteem of de door ons ingezette professional dient dit aan ons te melden op basis van de met hem gemaakte werkafspraken.

Heeft u recht op second opinion bedrijfsarts door een onafhankelijke partij?

Second opinion bedrijfsarts: ja, u heeft daar recht op!

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Arbowet hebben medewerkers het recht gekregen om een second opinion bedrijfsarts te vragen door een externe partij. Met ingang van 1 januari 2018 heeft u dit recht.

Kosten second opinion bedrijfsarts

De kosten van deze second opinion zijn voor rekening van de werkgever en veel werkgevers hanteren het beleid dat zij met een second opinion instemmen.

De medewerker dient daarbij wel gemotiveerd aan te geven, waarom hij het niet eens is met beoordeling van de bedrijfsarts.

UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering

Overigens is het Expertise Orgaan van mening dat dit recht óók geldt voor belanghebbenden die een UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, echter momenteel is er nog geen wettelijk recht op een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts. Wij pleiten hier echter wel voor.

Artikel recht op second opinion bedrijfsarts

Op de website van www.secondopinionpoli.nl treft u meer informatie aan.

Heeft u recht op een zorgvuldige beoordeling van arbeidsvermogen door UWV?

Inleiding

Uit een recent gewezen uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland( ECLI:NL:RBNNE:2017:4409)  blijkt dat er geen wettelijk basis voor het UWV bestaat om wel arbeidsvermogen aan te nemen, indien er twijfel bestaat over deze conclusie. Het UWV moet dan eerst nader (en vermoedelijk integraal) onderzoek doen naar uw arbeidsvermogen en kan deze niet zomaar afwijzen door te verwijzen naar de aanvraag voor opname op het het doelgroepenregister.

De rechtbank overwoog in de zaak allereerst dat dit toetsingskader (alleen bij twijfel het arbeidsvermogen nader onderzoeken) niet op een wettelijk kader stoelt en hiermee wordt in veel gevallen mogelijk te snel en zonder nader onderzoek arbeidsvermogen aangenomen, met als mogelijk gevolg dat grote groepen uitgesloten worden van opname in het doelgroepenregister. Dit kan  nadelige gevolgen kan hebben voor hun arbeidsmarktpositie.  Het UWV heeft de rechtbank in deze uitspraak geen antwoord gegeven op de door haar gestelde vraag, waar dit uitgangspunt dan op is gebaseerd. De rechtbank vermoedt, zo blijkt uit de casus dat het UWV uit het systeem van de wet heeft afgeleid, dat als er géén sprake is van arbeidsvermogen, een Indicatie banenafspraak derhalve niet aan de orde kan zijn. De rechtbank leidt echter hier evenwel niet af dat in het geval een aanvraag Indicatie banenafspraak wordt gedaan, arbeidsvermogen kan worden verondersteld. De rechtbank wijst erop dat de belanghebbende in het formulier ‘Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen’ heeft ingevuld “Ik weet niet wat mijn mogelijkheden zijn. Ik vraag een Beoordeling arbeidsvermogen aan”.

De rechtbank stelde verder vast dat uit het bestreden besluit niet duidelijk blijkt dat het UWV, zoals volgens de regering wenselijk wordt geacht (zie 3.5.1) de methodiek van het SMBA heeft toegepast. Hoewel het rapport van de verzekeringsarts bezwaar en beroep aanwijzingen bevat dat dit is gebeurd, wordt dit nergens geëxpliciteerd en ook de verzekeringsarts bezwaar en beroep hanteert het onjuiste uitgangspunt dat de aanwezigheid van arbeidsvermogen wordt verondersteld. De rechtbank ontkomt niet aan de indruk dat dit uitgangspunt de beoordeling mede heeft gekleurd. Voor de rechtbank is hierdoor onvoldoende inzichtelijk geworden op welke wijze de arbeidsongeschiktheid van eiseres is beoordeeld en hiermee neemt zij geen genoegen!

Het UWV besluit wordt vernietigd en het UWV is in deze procedure opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Wat is arbeidsvermogen?

Het UWV stelt vast of u over arbeidsvermogen beschikt, in het geval u een ziekte of handicap heeft en daardoor alleen met hulp of begeleiding kan werken. Ook in de gevallen waarin u niet meer kan werken kunt u aan het UWV vragen of zij kunnen vaststellen of u nog over arbeidsvermogen beschikt. De vraag voor het arbeidsvermogen is onder meer relevant voor opname in het doelgroepenregister.

U heeft volgens het UWV arbeidsvermogen als blijkt dat u:

 • Met begeleiding kunt werken;
 • Een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
 • Alleen ‘beschut’ werk kunt doen.Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden.

De eisen voor arbeidsvermogen volgens het UWV

Volgens de nieuwe Wajong-wet heeft u volgens het UWV arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:

 1. U kunt een taak uitvoeren als werknemer in een reguliere of beschermde werkomgeving. U kunt wellicht niet alle taken uitvoeren die horen bij deze baan, maar u kunt wel een specifieke taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
 2. U beschikt over elementaire werknemersvaardigheden. Hiermee wordt vaak bedoelt, op tijd komen, een agendaplanning bijhouden e.d..
 3. U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken zonder begeleiding. U kunt minimaal 1 uur uw aandacht gericht op het werk houden, zonder dat u (intensieve) begeleiding nodig heeft.
 4. U bent voor minimaal 4 uur per dag belastbaar voor arbeid. Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 4 uur per werkdag kunt werken.

Dit zijn criteria zoals die in de wet Wajong zijn vastgelegd. Het UWV zal aan de hand van deze beoordelings criteria vaststellen of u daadwerkelijk arbeidsvermogen heeft.

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW arbeidsongeschiktheidsuitkering door het SVB:

 1. U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt.
 2. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt wordt (of al geruime tijd bent) en nog geen uitkering van het UWV heeft (omdat u daar bijvoorbeeld eerder niet in aanmerking voor kwam) of u mogelijk niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 3. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door het UWV op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de WIA ( WAO) en Wajong en indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan komt u mogelijk voor een ANW uitkering in aanmerking indien uw partner overleden is.
 4. Dit houdt vervolgens in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.
 5. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in beginsel volgen. Dat kan eventueel anders zijn als de SVB aanwijzingen of vermoedens heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt.
 6.  Mocht het SVB uw aanvraag echter afwijzen omdat u volgens hen minder dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan kunt u hier bezwaar tegen maken en met een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise alsnog uw recht op een ANW uitkering claimen.
 7. Een voorbeeld om deze ANW situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld:

“Marko heeft een WIA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage  van 55%. Ander inkomen heeft Marko niet. Zijn vrouw overlijdt. Marko krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WIA-uitkering van Marko te verlagen naar 35- 45% arbeidsongeschiktheid. In dat geval verliest Marko zijn nabestaandenpensioen.  Marko kan dan bezwaar maken tegen de beëindiging van de ANW uitkering (en kan dan eventueel een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet) en kan daarbij een second opinion SVB aanvragen bij de Expertise Orgaan BV”

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Orgaan, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheidHet Expertise Orgaan gebruikt deze term om een aantal aanverwante arbeidsgerelateerde medisch specialistische werkgebieden met een enkel begrip te duiden. Onze arbeidsmedische experts worden daarbij – indien nodig – ondersteund door klinische expertise van medisch specialisten en aanverwante deskundigen. Hierbij kunt u o.a. denken aan psychiaters, GZ-psychologen, neuropsychologen, orthopeden en cardiologen.

Hoe stelt UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage vast?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML die in het CBBS is opgenomen. 

Het UWV hanteert een formule bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze formule is:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

 • Het maatmanloon is het loon wat u verdiende op de laatste dag voordat u ziek werd.
 • De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat u dat nog kunt verdienen (in andere door hem geduide functies die passend worden geacht op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML uit het CBBS). Dit vindt u ook terug in de arbeidsdeskundige rapportages die u aantreft bij de beslissing van het UWV.
 • U berekent eerst het bedrag wat u volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min de restverdiencapaciteit. Dit bedrag deelt u door uw oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat staat vermeld op de beslissing die u ook van het UWV heeft ontvangen.

Bent u het niet eens met het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen.

Het CBBS bevat een gedetailleerde beschrijving van enkele duizenden functies die in Nederland voorkomen (meest voorkomende functies). Arbeidsdeskundig analisten van UWV bezoeken werkgevers om deze geschikte functies in de praktijk te beschrijven om ze vervolgens in detail in het CBBS-systeem te kunnen verwerken. De beschreven functies die in het CBBS-systeem staan zijn mogen in beginsel niet ouder zijn dan 1,5 jaar.

Het CBBS dient als een hulpmiddel voor de (claim) beoordeling door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV raadpleegt het CBBS en beoordeelt hij of de verzekerde geschikt is voor gangbare (algemene) arbeid.  De functies die grotendeels als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt, zijn in het CBBS geclusterd onder SBC-codes (Standaard Beroepen Classificatie).

 • Het CBBS vergelijkt het merendeel van de op de FML voorkomende belastbaarheidsaspecten met de belastinggegevens van de in het systeem opgenomen functies.
 • Op basis van bedoelde vergelijking van deze als “matchende” beoordelingspunten aangeduide aspecten vindt vervolgens in het CBBS een geautomatiseerde selectie plaats van potentieel geschikte functies.
 • Volgens het systeem als ongeschikt aan te merken functies worden niet aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd.
 • Potentieel wel geschikte functies worden, al dan niet met een of meer signaleringen, ten teken van een mogelijke overschrijding van de belastbaarheid van de betrokken verzekerde op een bepaald onderdeel of op bepaalde onderdelen, aan de arbeidsdeskundige gepresenteerd, die vervolgens tot een eindoordeel moet komen.
 • Indien wenselijk kan deze functionaris in nader overleg treden met de verzekeringsarts

Bent u het niet eens met het arbeidsongeschiktheidspercentage dan kunt u uiteraard bezwaar- of beroep aantekenen tegen het UWV of een second opinion of contra-expertiseonderzoek laten uitvoeren.

Welke arts stelt arbeidsongeschiktheid vast?

Ziek in dienst

 • Indien u ziek bent bij uw werkgever, is het aan de bedrijfsarts van uw werkgever die een oordeel geeft of u in staat bent om uw eigen werkzaamheden te hervatten. Zelfs al vindt uw eigen huisarts dat u (nog) niet aan het werk kunt, geldt in het algemeen dat het oordeel van de bedrijfsarts zwaarder weegt.
 • Bent u het echter niet eens bent met het oordeel van deze bedrijfsarts, dan heeft u vanaf 1 juli 2017 recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit second opinion recht bestaat naast het deskundigenoordeel van het UWV en heeft zelfstandige waarde. De eigen bedrijfsarts mag de second opinion negeren, maar zal dat in de regel niet doen omdat dit de juridische positie van de werkgever (ernstig) zal verzwakken.
 • Mocht namelijk een geschil ontstaan met uw werkgever dan is een rechter niet gebonden aan het deskundigenoordeel van het UWV en de eigen beoordeling van de bedrijfsarts van de werkgever, maar zal ook waarde toekennen aan de Second Opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts, ondersteund door andere medische verklaringen die aantonen dat u niet in staat bent om te werken. Indien dit verschil groot is, dan bestaat de kans dat de rechter uw argumenten overneemt.

Arbeidsongeschikt

 • Of u definitief arbeidsongeschikt bent wordt in beginsel na twee jaar ziekte door het UWV vastgesteld bij de beoordeling van uw definitieve recht op een WIA of IVA uitkering. Periodiek kan een WIA uitkering echter worden herbeoordeeld. U kunt immers herstellen van bepaalde klachten.
 • Uw recht op een IVA-uitkering is echter permanent. Het UWV acht u dan volledig arbeidsongeschikt waarbij herstel is uitgesloten.
 • De verzekeringsarts van het UWV speelt hierin een belangrijke rol en werkt hierin nauw samen met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Wilt u meer weten? Neem contact op en laat u goed informeren over uw kansen en risico’s.

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep bij het UWV? Wat zijn de kosten?

Verschil tussen bezwaar en beroep

In het kort: de bezwaarprocedure moet eerst worden doorlopen bij het bestuursorgaan wat de beslissing heeft genomen (bijvoorbeeld UWV of SVB) voordat u in beroep kunt komen bij de rechtbank. In het geval van een bezwaarprocedure vindt er een interne beoordeling plaats van uw dossier door andere medewerkers van het bestuursorgaan dan die het primaire besluit hebben genomen. Dit wordt bijvoorbeeld bij UWV-procedures door een gespecialiseerde arbeidsdeskundige of verzekeringsgeneeskundige binnen het UWV verzorgd. Dat kan schriftelijk behandeld worden of u kunt hiervoor een hoorzitting aanvragen. Als u dit doet, adviseren wij u een deskundige van Het Expertise Orgaan in te schakelen om de procedure door een deskundige te laten verzorgen Indien gewenst, kunnen wij ook voor u een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts voor u uitvoeren. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kosten bezwaar en beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beoordeling door de interne deskundigen van de bestreden beslissing in bezwaar door bijvoorbeeld het UWV of SVB, kunt u daarvan in beroep gaan bij de rechtbank. Het beroep vindt plaats bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het is verstandig om daarbij (juridische) deskundigen in te schakelen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan dat mogelijk onder de dekking vallen als u Werk & Inkomen meeverzekerd heeft. Heeft u dit niet dan dient u de kosten zelf te betalen, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Daarom kiezen Nederlanders voor het Expertise Orgaan!

Ieder jaar kiezen vele mensen uit Nederland voor het Expertise Orgaan. Maar waarom eigenlijk? Hieronder staan vier redenen waarom onze organisatie door onze cliënten wordt gekozen:

 1. Onze specialistische verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises verhogen de slagingskans in bezwaar- en beroep tot wel 56%.
 2. Bij het Expertise Orgaan staat de cliënt centraal. Als klant krijgt u toegang tot uw eigen dossier.
 3. Binnen vier tot maximaal zes weken ronden wij uw second opinion verzoek of contra-expertise af door onze verzekeringsarts of bedrijfsarts na ontvangst van uw opdrachtbevestiging.
 4. Binnen het Expertise Orgaan wordt voortdurend gezocht naar nieuwe en betere manieren van werken.
 5. Door middel van wetenschappelijk onderzoek vergroten wij het effect van onze bestaande verzekeringsgeneeskundige expertise.

Voegt u zich ook bij de vele cliënten van het Expertise Orgaan? U kunt een vraag stellen, een offerte aanvragen of u direct aanmelden voor een van onze diensten.

Lees ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?
En Wie maakt gebruik van de diensten van Het Expertise Orgaan?
Of Wat zijn de resultaten van Het Expertise Orgaan?

Wordt de gevraagde medische expertise vergoed?

Wordt de medische expertise vergoed?

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering wordt de verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige expertise van het Expertise Orgaan vergoed. De meeste rechtsbijstand- en inkomensverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de gespecialiseerde dienstverlening van Het Expertise Orgaan, zoals DAS, ARAG, Interpolis, Achmea, De Amersfoortse, Ohra, Nationale Nederlanden. U heeft daarbij recht op vrije advocaatkeuze. Let op dat is een absoluut recht!

Vraag naar de voorwaarden

U doet er verstandig aan dit vooraf bij uw verzekeraar na te gaan. Informeer naar de voorwaarden voor de vergoeding van een second opinion of contra-expertise onderzoek via Het Expertise Orgaan.

En Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?
Of Wat kost een medische expertise van Het Expertise Orgaan. Wordt dit vergoed?

Wordt bij een expertise in bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV ook een arbeidsdeskundige visie gegeven, en waarom?

Wordt een arbeidsdeskundige visie gegeven?

De specialist van het Expertise Orgaan zal aan de hand van zijn bevindingen zijn arbeidsdeskundige visie met u delen. Vervolgens kunt u deze visie meenemen in het bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV.

De beoordeling door het UWV valt uiteen in twee delen:

 • Ten eerste de medische verzekeringsgeneeskundige beoordeling
 • Ten tweede de arbeidsdeskundige claimbeoordeling

In de arbeidsdeskundige claimbeoordeling wordt uw recht op uitkering vastgesteld op basis van de geschatte mogelijkheden in het werk. Het is dan ook logisch dat onze ondersteuning doorgaans daarop gericht is. De arbeidsmedische belastbaarheid wordt door de verzekeringsarts vastgesteld op basis van uw medische gegevens (FML) en wat u hem in het gesprek hebt gemeld; uw beleving wordt daarbij meegenomen.

Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Vervolgens vertaalt hij al deze gegevens op een systematische wijze naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Aan de hand van de verzekeringsgeneeskundig vastgestelde belastbaarheid, beoordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk of andere gangbare functies.

Als u een baan hebt, kan het advies bijvoorbeeld gaan over aanpassingen in de werkinhoud, werkplekvoorzieningen of over de inspanningen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verwacht van werkgever en werknemer een sanctie van het UWV te voorkomen.

Arbeidsdeskundige visie uitbreiden met werkplekonderzoek

Tegen meerprijs is het mogelijk de arbeidsdeskundige visie uit te breiden met een werkplekonderzoek. Echter enkel indien dit meerwaarde oplevert en uiteraard indien sprake is van een werkhervattingssituatie.

Lees ook Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Wat doen de specialisten van het Expertise Orgaan?

Werkzaamheden specialisten Expertise Orgaan

De specialisten van het Expertise Orgaan houden zich bezig met zaken als verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise. het Expertiseorgaan is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie die gezaghebbend wil zijn als het gaat om de onafhankelijke vaststelling van arbeidsongeschiktheid.

Wie is werkzaam bij het Expertise Orgaan?

Wij werken met gespecialiseerde en gecertificeerde medisch experts zoals verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen die jarenlange ervaring hebben op dit werkgebied.

Lees ook Wat levert de inzet van Het Expertise Orgaan op?
Of Voldoet het Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Welke diensten levert Het Expertise Orgaan?

Diensten Expertise Orgaan

Hieronder volgt een overzicht van enkele diensten die Het Expertise Orgaan biedt. In het kort:

 • Dossierscreening
 • Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts
 • Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep
 • Arbeidsdeskundig advies in het eerste spoor
 • Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek op locatie
 • Medische expertise in bezwaar en beroep
 • Screenen van uw AOV-dossier

Dossierscreening

Met het invullen van een aanvraagformulier kunt u laten vaststellen of het inzetten van een expertise zinvol is. Daarover zal onze eerste feedback gaan. Naar aanleiding van het door u ingevulde vragenformulier bepalen wij welke expertise voor u de meest efficiënte hulp kan bieden. Dat kan zijn een medische expertise, omdat uw medische feiten mogelijk niet juist vertaald zijn naar de functionelemogelijkhedenlijst (FML). Deze lijst geeft een weergave van uw belastbaarheid.

Het kan zijn dat de functies die geduid zijn niet passen bij uw krachten en bekwaamheden, wat arbeidsdeskundige expertise vereist. Tevens kan het zijn dat een juridische bijdrage van belang is, bijvoorbeeld als procedurele zaken niet correct zijn verlopen. Als u op grond van onze screening waarschijnlijk geen kans van slagen hebt, stellen wij voor niet verder te gaan in de procedure. Deze screening doen wij op basis van een ingevuld vragenformulier en bijlagen die u hebt ingevuld en opgestuurd.

Belastbaarheidsonderzoek door erkende verzekerings-/ bedrijfsarts

Het Expertise Orgaan biedt een volledig, betrouwbaar en onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek gebaseerd op medisch specialistisch onderzoek. De medische informatie wordt door een verzekeringsarts vertaald in een belastbaarheidsadvies. Dit kan ingezet worden bij uw bezwaar en beroepszaak bij het UWV. Tevens kan dit uw hulpmiddel zijn als u in uw baan verzuimt en u werkzaamheden opgedragen krijgt waarvan u vindt dat dit niet past bij uw belastbaarheid en er een conflict dreigt. Dit is een alternatief voor een deskundigenoordeel bij het UWV. Wij werken echter sneller en streven ernaar een advies te geven waarmee u en uw werkgever verder kunnen.

Arbeidsdeskundige expertise bezwaar en beroep

De arbeidsdeskundige van het UWV vertaalt de functionelemogelijkhedenlijst (FML) naar uw arbeidsmogelijkheden en gebruikt daarbij een geautomatiseerd systeem dat CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem) heet. In dat systeem moeten handmatige interpretaties gedaan worden. Zo wordt er gekeken naar uw opleiding en ervaring en dat wat billijk is. Onze arbeidsdeskundige volgt en analyseert kritisch de stappen van zijn collega die de beoordeling heeft gedaan. Daarbij is de centrale vraag: passen de geduide functies bij uw krachten en bekwaamheden?

Arbeidsdeskundig advies in het eerste spoor

Het belastbaarheidsadvies van de medisch specialist wordt door onze geregistreerde arbeidsdeskundige van Het Expertise Orgaan vertaald in een concreet en helder re-integratieadvies. Het arbeidsdeskundig advies is gericht op de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk en wordt telefonisch toegelicht. Tot slot behoort een nabespreking van dit advies met werknemer en werkgever tot de mogelijkheden.

Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek op locatie

Het is mogelijk om de medische expertise uit te breiden met een arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij alle arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever onderzocht worden. Allereest wordt de belasting in het eigen werk onderzocht en beoordeeld. Eveneens de mogelijkheden tot aanpassing. Te vaak worden deze mogelijkheden onvoldoende benut en danig onderschat. Dit arbeidsdeskundig onderzoek start met het onderzoeken van uw dossier. Daaronder valt de medische informatie en vastgestelde belastbaarheid door een onafhankelijke bedrijfs- of verzekeringsarts. Wij formuleren met u de kritische vragen. Daardoor ontstaat een betrouwbare beoordeling. Onze visie is, dat gericht zijn op duurzame inzetbaarheid uiteindelijk het beste doel is.

Medische expertise in bezwaar en beroep

Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van Het Expertise Orgaan, beoordeling door een geregistreerde verzekeringsarts en een arbeidsdeskundig advies. Door het inzetten van een medische expertise bij Het Expertise Orgaan kan de schadelast voor de werkgever afnemen of beperkt blijven. Ja, dat klopt. Echter, er zijn grote verschillen in de opzet en uitkomsten:

 • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
 • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
 • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
 • De inhoud en tijdsduur van het consult.
 • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
 • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
Lees ook Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Medische expertise bij arbeidsconflict

Medische expertise bij arbeidsconflict.

Zinvol?

Medische expertise bij arbeidsconflict – jazeker. Heeft u op uw werk te maken met een arbeidsconflict? Dan is een medische expertise zeker zinvol. Door middel van een online vragenlijst worden relevante psychosociale factoren in kaart gebracht. Tijdens het onderzoek wordt door de consulent de uitslag van een advies voorzien. Tevens zal men ingaan op het effect dat het arbeidsconflict heeft op het verzuim. In de eindrapportage wordt dan zowel ingegaan op de medische als ook de psychosociale factoren.

Meer informatie

Bij overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk de andere Veel gestelde vragen te raadplegen.

✓ Lees ook Hoe kan ik mij als cliënt aanmelden?

✓ En Wat voor informatie krijgt uw werkgever te zien?

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor het verkrijgen van een recht op een Algemene Nabestaanden Wet (ANW) uitkering bij arbeidsongeschiktheid.  Het Expertise Orgaan verzorgt voor u een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek in de vorm van een second opinion of contra-expertise. Met onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw bezwaar- en/of beroepszaak tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zo blijkt uit een extern onderzoek. U heeft bijna 54% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

Laat het onderzoek van het SVB, wat in de praktijk door het UWV wordt uitgevoerd, direct toetsen door een onafhankelijke second opinion UWV arts door onze onafhankelijke experts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op een ANW uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het SVB. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

Hoe lang duurt het voordat de rapportage gereed is?

Wanneer is de rapportage gereed?

De termijn waarbinnen uw rapportage gereed is, is afhankelijk van de dienst die u afneemt. Wij streven ernaar binnen vier tot zes weken te rapporteren. Echter tijdig daar waar strikte bezwaar- of beroepstermijnen gelden, bijvoorbeeld bij bezwaar en beroep in UWV-zaken is de termijn in de regel zes weken.

Andere vragen

Indien u andere vragen heeft, kunt u de overige veel gestelde vragen erop naslaan. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Nadat u ons contact- en vragenformulier heeft ingevuld, zullen we u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Lees ook Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?
En Welke diensten levert Het Expertise Orgaan?

Is het expertise rapport van Het Expertise Orgaan ‘UWV proof’?

Expertise rapport geschikt voor UWV

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Dit komt in het expertise rapport naar voren. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Conform richtlijnen van UWV

Het expertise rapport wordt opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het UWV. Daarom is het rapport ‘UWV proof’ te noemen. U kunt een rapport van Het Expertise Orgaan dus prima gebruiken in uw contact met het UWV.

Meer weten

Heeft u (andere) vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u de andere Veel gestelde vragen erop naslaan. Hier vindt u antwoord op tal van relevante vragen.

Lees ook Waarom is Het Expertise Orgaan uniek?

Wat zijn de resultaten van Het Expertise Orgaan?

Resultaten Expertise Orgaan

De kwaliteit van dienstverlening staat hoog in het vaandel van het Expertise Orgaan. Daarom wordt na elke medische interventie door middel van een online enquête onze dienstverlening geëvalueerd. Niet alleen wordt inhoudelijk de medische interventie beoordeeld, maar ook andere factoren die de tevredenheid beïnvloeden komen aan de orde. Op die manier kunnen wij indien nodig onze werkwijze aanpassen. Zo kunnen we goede resultaten en een optimale samenwerking garanderen.

Redenen om voor ons te kiezen

Bent u benieuwd naar onze kwaliteiten?

Lees dan  Wat levert de inzet van Het Expertise Orgaan op?
En ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen

Wanneer levert verzekeringsgeneeskundige expertise de meeste toegevoegde waarde?

Optimale toegevoegde waarde

Dit hangt uiteraard af voor welk doel u onze expertise aanvraagt en in welke hoedanigheid u de dienstverlening aanvraagt. Voor alle gevallen geldt: hoe eerder u het Expertise Orgaan inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde.

Lees ook Wanneer moet ik Het Expertise Orgaan inschakelen?
En Heeft bezwaar maken tegen opgelegde loonsanctie van het UWV zin?

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Privacy van de cliënt

Het Expertise Orgaan heeft de privacy van de cliënt hoog in het vaandel. Wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1623298 . In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en dat wij deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken. De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies, maar dan zonder de medische onderbouwing.

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Waarom en wanneer moet ik het Expertise Orgaan inschakelen?

Expertise Orgaan inschakelen

U kunt het Expertise Orgaan inschakelen indien u een expertiseonderzoek nodig heeft bij een verschil van inzicht over arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan voert arbeidsrelevante verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises uit in het kader van re-integratie (Wet verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA/IVA en AOV). U kunt door ons een expertiseonderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek,  als second opinion en contra-expertise. Tevens worden wij geconsulteerd door werkgevers indien het UWV een loonsanctie dreigt op te leggen.

Het resultaat?

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk expertiserapportage, opgesteld door (medische) specialisten zoals verzekeringsartsen en bedrijfsartsen inclusief arbeidsdeskundige visie.

Lees ook Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?

Voldoet het Expertise Orgaan aan privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Orgaan

Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de Nederlandse privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG en Wbp. Specifiek betekent dit dat wij:

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Eerst vragen wij uw toestemming, dan pas nemen wij stappen. Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie.

Zonder toestemming geen advies

Zonder de toestemming van de belanghebbende kan er geen expertiserapportage worden opgesteld. Zodra het conceptverslag gereed is, wordt de cliënt via de mail op de hoogte gebracht. De cliënt heeft gedurende maximaal drie dagen de gelegenheid om over deze conceptversie vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar de gemachtigde en/of de cliënt.

Wanneer word ik opgeroepen voor het spreekuur?

Vraagt u zich af? Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft echter niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op voor een telefonische intake. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt, waarna wij eerst uw dossier completeren. Vervolgens krijgt u via de mail een uitnodiging voor uw consult met de verzekerings- of bedrijfsarts met datum en tijdstip.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben op de datum of tijdstip van het consult?

U bent verhinderd, wat nu?

Vanwege onze korte doorlooptijden en beperkte artsencapaciteit zijn er maar beperkte mogelijkheden om het door ons aangegeven spreekuur opnieuw in te plannen. Alleen uitzonderlijke omstandigheden zijn een reden voor het verzetten van een reeds gepland spreekuur. Indien u verhinderd bent voor het spreekuur, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit uiterlijk 48 uur van te voren, zodat er geen kosten voor u aan verbonden worden. Deze kosten kunnen namelijk op u worden verhaald of op de opdrachtgever.

Belangrijke informatie voor wanneer u op consult komt

Indien wij erin geslaagd zijn het consult opnieuw in te plannen en u wel op gesprek komt, wat moet u dan onthouden? Lees deze vier belangrijke zaken die u als cliënt van het Expertise Orgaan niet moet vergeten.

Waarom is Het Expertise Orgaan uniek?

Wat het Expertise Orgaan uniek maakt!

Er zijn uiteraard meer partijen in de markt die zich richten op het uitvoeren van een medische expertise. Wij zijn echter van mening dat het Expertise Orgaan uniek is. Hieronder geven wij enkele kernwoorden die onze dienstverlening karakteriseren:

 • Ervaren verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise
 • Onze specialisten werken samen met juridische deskundigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Arbeidsgeneeskundige benadering, inclusief arbeidsdeskundige visie
 • Rekening houdend met psychosociale factoren
 • Efficiënte en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen
 • Volstrekt onpartijdig & onafhankelijk
 • 4 tot 6 weken doorlooptijd
 • Rapportages met een concreet belastbaarheids- en re-integratieadvies

Korte doorlooptijd

Zodra u een telefonisch intakegesprek heeft gehad en de benodigde gegevens aan ons heeft aangeleverd, kunnen onze experts hun onafhankelijke onderzoek gaan uitvoeren. Vervolgens kunt u van begin tot einde rekenen op een doorlooptijd van circa 4 tot 6 weken.

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise

Onze verzekeringsgeneeskundige (de dienstverlening die valt onder het medisch specialisme van de verzekeringsarts) en bedrijfsgeneeskundige expertise (de dienstverlening die valt onder het medisch specialisme van de bedrijfsarts) zorgt ervoor dat u binnen hierboven genoemde doorlooptijd een concreet en werkbaar expertiserapportage in de vorm van een second opinion, contra-expertise of advies in handen heeft. Zo ontvangt u informatie waar u wat aan heeft.

Ruim 10 jaar ervaring

Ook onze jarenlange ervaring maakt het Expertise Orgaan uniek. Daarom zal het u niet verbazen dat veel cliënten uit heel Nederland voor ons kiezen. Als reden noemt men onder andere dat bij ons de cliënt centraal staat.

Wat levert de inzet van het Expertise Orgaan op?

Inzet Expertise Orgaan

Door de inzet van het Expertise Orgaan en diens (medische) specialisten, heeft u binnen vier tot zes weken een onafhankelijke expertiserapportage. Dit kan gaan om een second opinion of een contra-expertise door een verzekeringsarts of bedrijfsarts. Al onze adviezen worden opgesteld door (medische) specialisten met een actieve BIG-registratie als verzekeringsarts of bedrijfsarts. Bovendien voorzien wij u niet alleen van specialistisch advies, maar ontvangt u daarbij ook onze arbeidsdeskundige visie.

In het kort

Kortom, na onze inzet heeft u binnen 4 tot 6 weken het volgende in handen, een (onafhankelijk):

Advies ontvangen. Wat nu?

Dus u heeft advies ontvangen. Wat nu? Met het advies van onze specialisten, kunt u vervolgstappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het UWV.

Waarom het Expertise Orgaan?

Wilt u meer weten? Lees Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?

Wat moet ik als cliënt van Het Expertise Orgaan niet vergeten?

Niet vergeten: vier belangrijke zaken om te onthouden

Wat moet ik als cliënt niet vergeten? Voor een goed verloop van zowel consult als intake en onderzoek, dient u als cliënt enkele belangrijke zaken in het achterhoofd te houden. Onthoud onderstaande vier zaken voor een vlot verloop van consult, intake en onderzoek(en).

Toestemming verlenen

U dient een machtiging van Expertise Orgaan af te geven dan wel ons online toestemming te geven voor het mogen opvragen, inzien en doorsturen van uw medische gegevens conform de wet op de privacy (AVG/Wbp). Dit kunt u het beste direct na de telefonische intake doen.

Diagnostiek opvragen

U dient zelf de bestaande relevante diagnostiek (bijvoorbeeld MRI/röntgen) op te vragen bij uw huisarts of andere medische specialisten. Dit dossier neemt u vervolgens mee naar het consult. Dit kunt u nu al direct opvragen want de huisarts dient u dit gratis te verstrekken.

Online vragenlijst invullen

Het kan voorkomen dat u ter voorbereiding van het spreekuur met het Expertise Orgaan een online vragenlijst dient in te vullen. Deze lijst wordt u dan voorafgaand aan het spreekuur toegezonden.

Conceptrapportage controleren

U ontvangt een mail zodra de conceptrapportage van het Expertise Orgaan gereed is. U hebt dan maximaal drie dagen de tijd om via het Expertise Orgaan gebruik te maken van uw controlerecht.

Welke expertises zijn er?

De expertises van het Expertise Orgaan

Wij kunnen u op meerdere gebieden van dienst zijn met onze verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Zo passen wij onze expertises aan de gewenste vraagstelling aan. Dat betekent dat u altijd een expertiserapportage op maat krijgt. In alle gevallen wordt een consult uitgevoerd door een medisch specialist zoals een verzekeringsarts of bedrijfsarts.

Vaak is er behoefte om het onderzoek uit te breiden. Er kan behoefte zijn aan een expertise door meerdere medisch specialisten, een aansluitend werkplekonderzoek en/of het verkrijgen van inzicht in de relevantie van psychosociale factoren.

U kunt bij het samenstellen van uw offerte de medische expertise eenvoudig ‘opplussen’. Ook is het mogelijk dat wij na de intake aangeven wat er naar onze mening extra nodig is voor het beantwoorden van de vraagstelling en dat wij ons advies aan u voorleggen.

Wat voor informatie krijgt uw werkgever te zien?

Wel of geen informatiedeling?

Indien u terecht bent gekomen bij een van onze experts, wilt u uiteraard zeker weten wat er met uw informatie gebeurt. Wordt deze gedeeld met derden of niet? Zonder uw toestemming zal er onder geen beding informatie met derden worden gedeeld. Dus ook niet met uw werkgever zonder uw toestemming.

Uw informatie en uw werkgever

Alles gebeurt in overleg met u. Informatie wordt nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld. Het Expertise Orgaan gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en daarom zal uw werkgever nooit zonder uw toestemming op de hoogte worden gesteld van de uitslag van onze onafhankelijke onderzoeken.

Samenwerken met Het Expertise Orgaan

Wij passen onze expertises aan de vraagstelling aan. Ten eerste voert een medisch specialist een consult uit. Het komt vaak voor dat cliënten vervolgens behoefte hebben aan uitgebreider onderzoek. Denk aan een expertise door verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Zie ook Welke expertises zijn er?

Wie maakt gebruik van de diensten van Het Expertise Orgaan?

Wij kunnen u in alle zaken ondersteunen waarin een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij kan het gaan om verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise die helderheid kan brengen.

De diensten van het Expertise Orgaan worden onder meer afgenomen door:

Incidenteel worden onze diensten ingezet in het kader van een gerechtelijke expertise.

Lees ook Waarom kiezen elk jaar vele cliënten uit heel Nederland voor Het Expertise Orgaan?
En Wat zijn de top 5 redenen voor werkgevers om voor Het Expertise Orgaan te kiezen?

Hoe controleer ik of een second opinion bedrijfsarts onafhankelijk is?

Controleer zelf of de second opinion verplichting  onafhankelijk is ingericht door uw werkgever!

De ondernemingsraad van uw werkgever heeft instemmingsrecht of uw werkgever voldoet aan de invulling van de second opinion verplichting door onafhankelijke niet partijgebonden bedrijfsartsen in de zin van de nieuwe Arbowet.

Het Expertise Orgaan voldoet aan de voorwaarden die vakbonden stellen aan deze voorwaarde en acceptabel is voor werkgevers. Onlangs is dit door de FNV bevestigd in een kritisch artikel wat verscheen in OR.net.

Wilt u daarom geen risico lopen en uzelf de geruststelling geven dat u echt een onafhankelijk oordeel van een onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsarts mag inzetten, dan kunt u dit bij uw ondernemingsraad nagaan of wij kunnen dit voor u doen. Uw werkgever kan namelijk kosteloos bij ons een basisovereenkomst afsluiten en is dan verzekerd van correcte uitvoering.

Controleer dit zelf aan de hand van dit stroomschema

U, de ondernemingsraad of uw werkgever kunnen dit zelf controleren aan de hand van dit stroomschema.

Als werknemer heeft u de garantie dat ons oordeel onafhankelijk en onpartijdig is, waarbij wij altijd het gezamenlijk doel en belang nastreven van zowel werkgever als werknemer vanuit het oogpunt van de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. Wij werken alleen met ervaren bedrijfsartsen die snel de ‘angel’ uit het probleem halen en uw re-integratie weer vlot kunnen trekken en terug op koers.

Vrije advocaatkeuze & vergoeding expertisekosten

Vrije advocaatkeuze in uw rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 bevestigd. Het recht om zelf een advocaat te kiezen was al wettelijk vastgelegd, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit voor particulieren in verregaande mate in door de keuze bij zichzelf te leggen en de vergoeding alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

Dit is nu van tafel. U mag zelf kiezen en daarin niet beperkt worden. Dit recht is absoluut en vloeit voort uit uw recht op een eerlijk proces. In Nederland zijn er enkele uitzonderingen op voor de rechtsbijstandverzekeringen die door vakbonden worden verstrekt (zoals FNV en CNV), zij mogen de vrije advocaatkeuze uitsluiten zo is besloten door de rechter. Dit geldt niet voor de grote commerciële rechtsbijstandsverzekeraars.

Vergoeding arbeidsmedische expertisekosten

Ook externe bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertisekosten worden vaak door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed.

Meer informatie

Wilt u meer weten? De Consumentenbond heeft een uitgebreid artikel geschreven over het hoe en wat van uw recht op vrije advocaatkeuze. Hier vindt u eveneens een overzicht van verschillende vergeleken kosten. Ook kunt u bij onze partner sociaal verhaal meer hier over lezen.

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor al onze verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige rapportages geldt dat aan u als klant een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen:

A- Inzagerecht

U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise zoals een second opinion of een contra-expertise. U heeft het recht het rapport van de expertise in te zien, voordat het rapport wordt uitgebracht. Inzage in door de medisch adviseur verzamelde informatie, vraagt u schriftelijk aan bij het Expertise Orgaan. U stuurt dit verzoek aan de medisch adviseur onder wiens verantwoording de stukken worden beheerd. In het algemeen stuurt uw belangenbehartiger u alle informatie toe die hij ontvangt. Soms wordt inzage van de stukken gegeven via uw eigen huisarts.

B- Correctierecht

U heeft het recht onjuistheden in de over u verzamelde informatie te corrigeren. Het gaat daarbij om feitelijke onjuistheden met betrekking tot uw persoon of uw omstandigheden. U heeft niet het recht om de professionele mening van onze verzekeringsartsen of bedrijfsartsen te corrigeren. Het medische oordeel is derhalve aan de deskundige arts.

Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

Betekenis WIA, WGA en IVA

WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA is de uitkering die u krijgt van het UWV als u door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA staat volledig uitgeschreven voor: ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen‘. Dit wordt onderverdeeld in twee soorten.

De WIA bestaat namelijk uit 2 soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.
 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) mogelijk zou kunnen werken.

U vraagt de WIA-uitkering aan bij het UWV als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Het Expertise Orgaan geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing in uw relatie met het UWV. Ook als u het niet eens bent met het het UWV.