ALGEMENE VOORWAARDEN (SET I) VAN HET EXPERTISE ORGAAN

ZOALS GEREGISTREERD ONDER KVK INSCHRIJVING : 86103423 

Artikel 1: algemeen

De algemene voorwaarden (Set I) (inclusief de AVG conforme verwerkingsovereenkomst die toeziet op de verwerking van persoonsgegevens binnen of door het Expertise Orgaan die als Annex is opgenomen) zijn van toepassing zijn van toepassing op alle aanbiedingen, onderzoeken, adviezen, werkzaamheden en overeenkomsten voor diensten tussen Het Expertise Orgaan (hierna EO) en opdrachtgevers/cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Het expertise orgaan staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder 86103423.

Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten

1. Een overeenkomst met Expertise Orgaan komt tot stand zodra:

  • De acceptatie van een door EO uitgebrachte offerte EO heeft bereikt, welke ook digitaal (waaronder bevestiging per email) kan plaats vinden via de online klantenportal van EO;
  • Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen. 3. een schriftelijke overeenkomst door beide partijen is getekend, of;
  •  EO haar inzet bevestigt door een opdrachtbevestiging na een verzoek daartoe, ook wanneer de kosten van inzet door een derde (bijvoorbeeld werkgever / (rechtsbijstands) verzekeraar) gedragen worden, of
  • aan een mondelinge overeenkomst een begin van uitvoering is gegeven.

 

2. Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door EO.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. 

6.Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: prijzen en tarieven

Alle prijzen ter zake de dienstverlening zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zullen per 1 januari van elk jaar worden aangepast aan de per die datum door EO gehanteerde prijzen en tarieven. De geldige tarievenlijst is op navraag beschikbaar.

Artikel 4: betaling & meerwerk

1. Facturen van EO dienen binnen 14 dagen na datum factuur door opdrachtgever te worden voldaan.
2. Eventuele aanvullende werkzaamheden door EO, welke noodzakelijk zijn voor de redelijke uitvoering van de overeengekomen opdracht mogen op nacalculatie in rekening worden gebracht, dan wel worden verrekend met de aan EO toekomende proceskostenvergoeding in geval van vertegenwoordiging door EO in de namens opdrachtgever gevoerde bezwaar- en beroepzaken.
3. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting van haar betalingsverplichting.
4. Bij gebreke van ontvangst van de betaling op de vervaldag is opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
5. Ook is opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd ter zake van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de hoofdsom met een minimum van 250 euro onverminderd overige aanspraken op vergoeding van schade en kosten.
6. In geval van te late betaling is EO gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de haar overig toekomende rechten.

Artikel 5: medewerking opdrachtgever

Opdrachtgever zal EO steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van EO stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft EO het recht tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen.
Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding. Voor het niet verschijnen van werknemers, zonder berichtgeving op dat gebied, brengt EO een no‐show bedrag in rekening. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf zo nodig informeren en/of verkrijgen van toestemming van derde(n) voor het sluiten van een overeenkomst met EO, waaronder in het geval de derde(n) de kosten van EO (al dan niet deels) zal dragen. Opdrachtgever blijft steeds aansprakelijk voor de kosten van de overeenkomsten met EO.

Artikel 6: uitvoering dienstverlening

1. De dienstverlening door EO is een inspanningsverplichting.
2. EO zal haar diensten zo goed mogelijk uitvoeren overeenkomstig de eisen van vakbekwaamheid die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal EO steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. Het is EO toegestaan (deel)werkzaamheden te laten verrichten door derden alsmede de overeenkomst over te dragen aan een derde. EO zal de dienstverleners (medisch specialisten/ziekenhuizen) die zij aan de opdrachtgever adviseert zorgvuldig selecteren.
4. De opdrachtgever (veelal bedrijfsarts, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur of casemanager) kan te allen tijde van dat advies afwijken.
5. Indien in de offerte of overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal EO haar prestatie binnen een redelijke termijn verrichten.
6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
7. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever EO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8. Eventuele klachten over fouten bij de verrichte werkzaamheden dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn
beëindigd, schriftelijk en gespecificeerd aan EO te worden bericht bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens EO ter zake de klachten en fouten vervalt en voor de afhandeling van klachten wordt verwezen naar het klachtenregelement van EO.
9. Indien geen gebruik gemaakt wordt gemaakt van de klachtenregeling, kan EO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7: aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien EO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hierna is bepaald. EO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EO is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien EO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EO beperkt tot de directe schade ter grootte van het bedrag van de vergoeding die door opdrachtgever aan EO verschuldigd is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en in elk geval tot het bedrag dat door verzekering op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.
3. EO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg‐ en bedrijfsschade (waaronder loon aan werknemers van opdrachtgever), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van EO. Zodra een opdrachtgever kennis draagt van een feit dat tot schadevergoeding voor EO zal kunnen leiden, meldt hij dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden schriftelijk bij EO.
5. Opdrachtgever vrijwaart EO voor alle aanspraken en schade van derden (waaronder werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen) voortvloeiend uit de nadere overeenkomst tussen opdrachtgever en de dienstverleners (medisch specialisten/ziekenhuizen) die EO aan de opdrachtgever adviseerde. EO is niet aansprakelijk voor de dienstverlening door die derden.

Artikel 8: overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting als gevolg van overmacht. Zolang de overmachtssituatie voortduurt, zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Het geen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding voldaan zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 9: contractsovername

EO is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen aan een derde over te dragen en uit te besteden.

Artikel 10: beëindiging

De overeenkomst eindigt zodra EO haar werkzaamheden heeft afgerond en een eindfactuur heeft verzonden. Ieder der partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen in gevolge de overeenkomst.
Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van: surseance van betaling, faillissement, persoonlijke schuldsanering, toepassing van hoofdstuk X van de Wet toezicht kredietwezen, of een aanvraag daartoe, de andere partij in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan. EO is, in geval de dienstverlening door haar aan opdrachtgever rechtstreeks aan EO wordt vergoed door een verzekeraar of plaatsvindt in het kader van een verzekering, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de verzekeraar of beëindiging van de verzekering of wijziging van de verzekeringsvoorwaarden in die zin dat de betreffende dienst niet langer door de verzekeraar wordt vergoed.
Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan elk der partijen deze opzeggen per aangetekende brief aan de andere partij met een opzegtermijn van drie maanden. In geval van (tussentijdse) beëindiging van een overeenkomst met EO zullen de kosten van door EO verrichte werkzaamheden tot aan de datum van beëindiging door opdrachtgever verschuldigd zijn. Eventuele kosten van werkzaamheden/interventies door derden zijn onverminderd verschuldigd, voor zover de interventies zijn verricht of niet tijdig zijn afgezegd.

Artikel 11: Uitsluiting gehele of gedeeltelijke ontbinding

Het recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de opdrachtovereenkomst is uitgesloten na afronding van de overeenkomst van opdracht, waarbij EO reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan. De verrichte werkzaamheden kunnen immers niet (meer) ongedaan worden gemaakt.

Artikel 12: adres en verzending

Opdrachtgever zal EO steeds schriftelijk van adreswijzigingen van opdrachtgever of relevant andere partij/derde (waaronder werknemer/patiënt) op de hoogte stellen. Een verzending aan het laatst aan EO bekende adres van opdrachtgever of derde geldt als een verzending aan het juiste adres. Indien EO aannemelijk kan maken dat een brief aan het juiste adres van de opdrachtgever is verzonden, geldt deze brief ten hoogste twee werkdagen na dagtekening van de brief als ontvangen, tenzij opdrachtgever bewijst dat zulks niet het geval is.

Artikel 13: toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met EO is Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden  (set I en set II) van het Expertise Orgaan zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 86103423, maar de laatste versie die gepubliceerd staat op de website www.expertiseorgaan.nl is rechtsgeldig. De rechtbank te Den Haag is competent en de vennootschap staat open voor Alternative Dispute Resolution.

Contactgegevens:

Het Expertise Orgaan B.V.
Schuytstraat 52
2517 XG Den Haag
085-3031476
www.expertiseorgaan.nl