Assurantietussenpersonen

Wij werken niet alleen voor particulieren, maar werken ook samen met assurantietussenpersonen. Wij ondersteunen tussenpersonen met passende, onafhankelijke expertise. De samenwerking aangaan? Neem dan contact op!

Assurantietussenpersonen AOV en zorgplicht bij AOV-claims

Hoe ondersteunt het Expertise Orgaan de zorgplicht van AOV-Assurantietussenpersonen?  

Zoals bekend worden AOV-inkomensverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige ondernemers overwegend bij assurantietussenpersonen afgesloten. Assurantietussenpersonen hebben daarbij een wettelijke en zelfstandige zorgplicht jegens de AOV-verzekerde (n), die zich ook na het afsluiten daarvan doorwerkt. Indien de zorgplicht van de tussenpersoon jegens de verzekerde niet goed wordt nageleefd, kan dat tot forse aansprakelijkheidskwesties leiden bijvoorbeeld in dit arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2023.

Deze behoefte aan onafhankelijke expertise doet zich veelal voor bij (dreigend) verschil van inzicht over de mate van arbeidsongeschiktheid tussen AOV-verzekeraars en AOV-verzekerden na het indienen van een AOV-claim door of via een assurantietussenpersoon.   

De onafhankelijke en onpartijdige positie van het Expertise Orgaan ten opzichte van AOV inkomensverzekeraars en assurantietussenpersoon, is dan ook een van de voornaamste factoren dat haar verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen door assurantietussenpersonen worden ingeschakeld bij de inhoudelijke beoordeling van een AOV-claim of bij een geschil over de toekenning van een AOV-claim met de AOV-verzekeraar. Het Expertise Orgaan ondersteunt de zorgplicht van assurantietussenpersonen met verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige contra-expertise, second opinion, advisering en screening van voorheen afgewezen AOV-claims voordat deze wettelijk verjaren.   

Zelfstandige en wettelijke zorgplicht AOV-assurantietussenpersonen

Het uitgangspunt van deze zorgplicht is dat van een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.   Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Deze zorgplicht is gebaseerd op de zorgplicht die een goed opdrachtnemer jegens zijn opdrachtgever in acht moet nemen ingevolge artikel 7:401 BW. Voorts vloeit de wettelijke zorgplicht voort direct uit de wet art. 4:20 lid 3 Wft voor wat betreft het tijdig verstrekken van relevante informatie aan klanten gedurende de looptijd van een product of dienst (art. 4:20 lid 3 Wft).

De zorgplicht voor assurantietussenpersonen in een notedop:

  • De zorgplicht ziet niet alleen toe op het moment van afsluiten van een AOV-verzekering maar deze duurt voort tot beëindiging van de afgesloten AOV-verzekering:
  • De zorgplicht houdt ook in dat op een assurantietussenpersoon de verplichting rust om de AOV-verzekerde tegen eigen onzorgvuldigheid of gebrek aan (vereist) inzicht te beschermen als de verzekerde minder hoog is opgeleid en geen goede inschatting kan maken van de juridische en financiële consequenties;
  • De verzekeringnemer moet tijdig en proactief (ECLI:NL:HR: 2018:2385) opmerkzaam gemaakt door de assurantietussenpersoon op gevolgen die redelijkerwijs hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende AOV-verzekering kunnen hebben.

Ondersteuning Expertise Orgaan zorgplicht Assurantietussenpersonen

Het Expertise Orgaan biedt oplossingen voor uitvoering van de zorgplicht (waaronder in de nazorg verplichting) jegens AOV-verzekerden en bij onafhankelijke voorlichting op het moment dat een verzekerde een claim wil indienen bij de AOV-verzekeraar of dat een claim in eerste instantie wordt afgewezen.

In het brancheprotocol AOV is bovendien een second opinion recht opgenomen voor verzekerden indien zij het oneens zijn met de AOV-claim van verzekerde. Het Expertise Orgaan is gespecialiseerd in de uitvoering van de AOV-Second Opinion. Volgens de branchevereniging Adfiz biedt de zorgplicht ook kansen voor dienstverlening aan de klantenportefeuille van assurantietussenpersonen waarin het Expertise Orgaan graag voorziet.  

Ondersteuning door het Expertise Orgaan bij de uitvoering zorgplicht Assurantietussenpersonen

Het Expertise Orgaan biedt oplossingen voor ondersteuning en invulling bij uitvoering van de zorgplicht (waaronder in de nazorg verplichting) jegens verzekerden en bij voorlichting op het moment dat een verzekerde een claim wil indienen bij de AOV-verzekeraar of dat een claim in eerste instantie wordt afgewezen. In het brancheprotocol AOV is bovendien een second opinion recht opgenomen voor verzekerden indien zij het oneens zijn met de AOV-claim van verzekerde. Het Expertise Orgaan is gespecialiseerd in de uitvoering van de AOV-Second Opinion.

DIENSTEN DIE WIJ BIEDEN AAN AOV-VERZEKERDEN EN ASSURANTIETUSSENPERSONEN

Wilt u met ons verder praten over onze verzekeringsgeneeskundige & arbeidsdeskundige expertise bij AOV-claims? Heeft u behoefte aan ondersteuning en advies in of bij de uitvoering van uw wettelijke zorgplicht?

 Neem in die gevallen dan snel contact met ons op:

Wilt u meer weten of een samenwerking als AOV assurantietussenpersoon met het Expertise Orgaan voor u interessant kan zijn? Neem dan direct contact met ons op.

Neemt u dan telefonisch contact met ons via +31853031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.

Indien u echter direct wilt overgaan tot het inzetten van onze expertise ten behoeve van een AOV-claim of hier meer over lezen, dan staan de meest gevraagde diensten hieronder toegelicht.

Second Opinion AOV

Second Opinion AOV op basis van het brancheprotocol

Medische Expertise AOV Claim

Verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise AOV

Arbeidsdeskundige Expertise AOV Claim

Ondersteuning assurantietussenpersonen AOV door preventieve screening

Advisering AOV claims

Advisering polisacceptatie en afgewezen claims