PRIVACY

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op gratis inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

 

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

 

U kunt de huisarts als zij dit in eerste instantie weigeren ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens’ en met name de volgende paragraaf:

 

Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier.

Een arts kan elektronisch inzage en een afschrift geven door een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven of online inzage te geven, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal.

Het recht van de patiënt om kennis te nemen van gegevens die over hem worden opgeslagen, heeft een fundamenteel karakter. Dit betekent onder andere dat – uitzonderingen daargelaten – een arts een verzoek van de patiënt om zijn medisch dossier in te zien en/of daarvan een kopie te

Krijgen, niet mag weigeren.

Kosteloos afschrift (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Als een patiënt om een afschrift van zijn medisch dossier vraagt, moet deze kosteloos worden verstrekt. Er mag daarvoor in beginsel geen vergoeding worden berekend, tenzij het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel vaak om een afschrift verzoekt, of om meer dan één afschrift verzoekt. Dan mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Behalve de patiënt zelf, kan ook diens vertegenwoordiger een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen

 

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak deze informatie en een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar informatie en een voorbeeld vinden:

voorbeeldbrief opvragen huisartsdossier

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Uw privacy en Het Expertise Orgaan

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de AVG voorheen opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens AVG conform bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw schriftelijke toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertiserapportage worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Voldoet het Expertise Orgaan aan privacywetgeving?

Uw privacy en Het Expertise Orgaan

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de AVG voorheen opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens AVG conform bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw schriftelijke toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertiserapportage worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor al onze verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige rapportages geldt dat aan u als klant een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen:

A- Inzagerecht

U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise zoals een second opinion of een contra-expertise. U heeft het recht het rapport van de expertise in te zien, voordat het rapport wordt uitgebracht. Inzage in door de medisch adviseur verzamelde informatie, vraagt u schriftelijk aan bij het Expertise Orgaan. U stuurt dit verzoek aan de medisch adviseur onder wiens verantwoording de stukken worden beheerd. In het algemeen stuurt uw belangenbehartiger u alle informatie toe die hij ontvangt. Soms wordt inzage van de stukken gegeven via uw eigen huisarts.

B- Correctierecht

U heeft het recht onjuistheden in de over u verzamelde informatie te corrigeren. Het gaat daarbij om feitelijke onjuistheden met betrekking tot uw persoon of uw omstandigheden. U heeft niet het recht om de professionele mening van onze verzekeringsartsen of bedrijfsartsen te corrigeren. Het medische oordeel is derhalve aan de deskundige arts.

 

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!