Geld verdienen door succesvol een IVA-claim in te dienen! Wilt u weten hoe?

Geld verdienen door succesvol een IVA-claim in te dienen! Wilt u weten hoe?

Zoals u vermoedelijk weet, kunnen werknemers die na 2 jaar ziekte (en dus loondoorbetaling), meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen van het UWV.

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat daarbij uit 2 verschillende regelingen:

WGA

De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken (35%-80% arbeidsongeschiktheid )

IVA

Mensen die helemaal niet meer kunnen werken (> 80% arbeidsongeschikt), krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

 

Omdat veel werkgevers eigen risicodrager (waarbij zij zelf de risico’s dragen van arbeidsongeschiktheid) zijn, of de risico’s zijn verzekerd (hetzij bij het UWV, hetzij bij inkomensverzekeraars), ontbreekt soms de perceptie dat het goed monitoren van uw voormalige medewerkers ook na de twee jaar verplichte loondoorbetaling, met behulp van de het Expertise Orgaan u direct geld kan opleveren.

Uit praktijkgegevens blijkt dat twee derde van alle WGA-gerechtigden ingedeeld worden in klasse 80-100% WGA vanwege volledige – niet duurzame – arbeidsongeschiktheid. Het duurzaamheidsvereiste is immers een voorwaarde voor een succesvol beroep op de IVA.

Omdat in gevallen waarbij niet voldaan is aan het duurzaamheidsvereiste, geen IVA toekenning wordt toegekend, wordt de schadelast volledig toegerekend aan de voormalige werkgever. Het maakt daarbij niet uit of een werkgever publiek (via het UWV) of privaat verzekerd is of eigen risicodrager is. De kosten worden voor een periode van maximaal 10 jaar doorbelast aan de voormalige werkgever.

IVA - CLAIMRECHT UITOEFENEN BIJ WIJZIGING IN DE SITUATIE

Los van de complexiteit van de problematiek en de specifieke deskundigheid die is vereist om deze dossier vlot te trekken, kan een herbeoordeling in veel gevallen resultaat opleveren voor de werkgever en de (ex) werknemer. Een herbeoordeling om een beroep op de IVA te claimen, is zinvol bij afname of toename van de arbeidsongeschiktheid waarbij wel wordt voldaan aan het duurzaamheidsvereiste van de claimklachten.

Bij de laatste situatie kunnen IVA rechten ontstaan die zowel voor werkgever als werknemer grote voordelen opleveren en voor beide partijen een beter resultaat oplevert. Een klassieke win-win.

Voordeel werkgever

De werkgever wordt vrijgesteld van premiedifferentiatie en heeft geen re-integratieverplichtingen meer. Dit kan aanzienlijk financiële voordelen opleveren voor de werkgever als hij tijdig dit proces in werking zet in bijvoorbeeld het 3 of 4 ziektejaar (6-7 jaar premiebesparing). Wij rekenen u dat graag voor.

Voordeel Werknemer

De werknemer ontvangt in deze situatie 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) dagloon en wordt niet meer herbeoordeeld door het UWV. De werknemer wordt hiernaast volledig ontslagen van de re-integratieverplichting.

 

CONCLUSIE

Het Expertise Orgaan kan u door middel van een IVA Claim vooronderzoek kosteneffectief inventariseren of een IVA – Claim procedure zinvol is en kansrijk. Wordt de procedure succesvol afgerond, bereikt u een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Neem daarom snel contact met ons op via ons contactformulier.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?