Wettelijk recht op second opinion bedrijfsarts

De wettelijke verplichtingen voor het Nederlandse bedrijfsleven omtrent arbeidsgerelateerde zorg gaan definitief een nieuwe richting op in 2016. Terecht werd in (inter)nationale context vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van de Nederlandse bedrijfsarts die veelal in dienst van de werkgever werkt (die hetzij via een arbodienst, hetzij direct wordt ingehuurd).

In zijn kamerbrief van 28 januari 2015 gaat Minister Asscher verder in op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland, waarbij hij de volgende onderwerpen op de kaart heeft gezet die inmiddels (deels) door de Ministerraad zijn overgenomen en hebben geleid tot een aanpassing van de Arbowet:

DE KOSTEN EN VERVOLGONDERZOEK VIA EEN LENING

De subsidie voor de haalbaarheidsanalyse bedraagt maximaal € 200,- (exclusief btw) en wordt als voorschot verstrekt en niet teruggevorderd. Wel zal achteraf bewijs moeten worden overgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een haalbaarheidsanalyse kost minimaal EUR 500,- exclusief BTW.

De haalbaarheidsanalyse dient overigens onderscheiden te worden van het haalbaarheidsonderzoek indien:

Betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van werknemers.

Meer preventie op het werk

Het vastleggen van een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en meer bescherming voor de werknemer.

Betere zorg voor werknemers door goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

AANPASSING ARBOWET

De voornaamste reden om de Arbowet aan te passen vind oorzaak in de wens om de rol en functie van de bedrijfsarts exacter in te vullen. Dit wil men concreet vormgeven door de introductie van een basiscontract voor professionele arbodienstverlening. De bedrijfsarts die in deze onderstaande eisen genoemd wordt, kan een bedrijfsarts in dienst van een arbodienst zijn, maar ook een zelfstandig opererende bedrijfsarts. Na een analyse van de laatste ontwikkelingen denken wij dat aan het basiscontract van de arbodienstverlener vijf aanvullende eisen opgenomen moeten worden:

Werknemers krijgen het recht de mening van de bedrijfsarts altijd te laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke (dus niet aan het bedrijf verbonden) bedrijfsarts.

 De bedrijfsarts of andere deskundigen krijgt een mogelijkheid te hebben om de werkplek van de medewerker te bezoeken.

De bedrijfsarts of andere deskundigen wordt meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie door overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Beoogd wordt dat de bedrijfsarts – contractueel – verantwoordelijk is voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten, waarbij van hem een actieve rol word verwacht bij het voorkomen van beroepsziekten binnen de organisatie. Van de bedrijfsarts wordt een preventieve houding verwacht.

De bedrijfsarts dient een heldere en begrijpelijke klachtenprocedure te hanteren.

De laatste stand van zaken?

De ministerraad is in juni 2015 akkoord gegaan met een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet waarmee het recht voor werknemers op een gesprek met de bedrijfsarts wettelijk wordt vastgelegd.

Het Expertise Orgaan houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten en maakt zich sterk voor onafhankelijke arbeidsmedische expertises in het kader van de optimalisering en verdere professionalisering van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland.

Reeds nu, maar ook vanaf 1 januari 2018 kunnen wij u een onafhankelijke second opinion bieden.