Vijf praktische en relevante tips bij het optimaal begeleiden van dit proces.

Wanneer uw cliënt onderworpen moet worden aan een medische keuring door een UWV-verzekeringsarts, een verzekeringsarts van een AOV-verzekeraar of aangewezen medisch specialist in het kader van arbeidsongeschiktheid, zijn de rechten anders dan die van een reguliere patiënt bij bijvoorbeeld een huisarts. In het geval van een regulier arts bezoek is er sprake van een behandelrelatie tussen uw cliënt en de arts, waarbij de regels van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gelden.

Bij een medische keuring in het kader van arbeidsongeschiktheid ontbreekt deze behandelrelatie. De keuringsarts, bijvoorbeeld een UWV-verzekeringsarts, een verzekeringsarts van een AOV-verzekeraar of medisch specialist krijgt een opdracht van de werkgever, verzekeraar, CBR of gemeente van uw cliënt. Deze keuringsarts moet de gezondheidstoestand of arbeidsgeschiktheid van uw cliënt beoordelen. Bij een keuring zijn de regels van de WGBO niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. In plaats daarvan gelden de regels van de Wet op de medische keuringen. Voor meer informatie over aanstellingskeuringen kunt u ook de webpagina van de overheid over medische keuringen raadplegen.

Eigen wettelijk kader voor UWV-beoordeling

Voor de beoordeling door de UWV-verzekeringsarts geldt uiteraard dat de belanghebbende client in bezwaar kan bij het UWV. Het UWV heeft een wettelijke basis om een cliënte te beoordelen of een client in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals bijvoorbeeld een WIA, Ziektewet of Wajong-uitkering.

Als uw cliënt klachten heeft over de medische keuring in het kader van zijn arbeidsongeschiktheidsbepaling door het UWV kan er een klacht ingediend worden bij het UWV naast het instellen van bezwaar.

Regels en afspraken waarmee u als advocaat te maken kunt krijgen bij het vertegenwoordigen van een cliënt die een medische keuring ondergaat:

Inzage in het keuringsrapport/Correctie- en inzagerecht

Volgens de WGBO heeft een patiënt recht op inzage in zijn medisch dossier. Bij een medische keuring wordt echter een apart rapport opgesteld, dat officieel geen medisch dossier is. Daarom heeft uw cliënt niet automatisch recht op inzage in dit rapport. Uw cliënt heeft wel het recht om als eerste het uiteindelijke advies in te zien, maar hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Wel bestaat vaak recht op toepassing van correctie- en inzagerecht. Het medisch oordeel is nagenoeg altijd voorbehouden aan de keuringsarts.

Blokkeringsrecht

Met het blokkeringsrecht kan uw cliënt voorkomen dat een rapport of advies van een keuringsarts of -therapeut naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Dit blokkeringsrecht geldt echter niet als uw cliënt een medische keuring nodig heeft voor lopende arbeidsovereenkomsten of bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (UWV of AOV), of opleidingen die al gevolgd worden. Als uw cliënt het niet eens is met het advies van de keuringsarts of -therapeut, kan hij of zij vaak niet voorkomen dat het advies naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Herkeuring in niet-UWV zaken.

Als uw cliënt het niet eens is met het keuringsrapport, kan hij of zij een herkeuring aanvragen of een second opinion als die mogelijkheid daartoe bestaat. Dit kan bijvoorbeeld als het om een aanstellingskeuring gaat of over een beoordeling van acceptatie voor een AOV-verzekering of de afwijzing van een AOV-claim.

Toestemming nodig voor informatie opvragen bij behandelend arts(en) voor niet UWV-keuringen.

Soms wil de keuringsarts nadere informatie opvragen bij een arts waar uw cliënt onder behandeling is en dat recht bestaat vaak op grond van bijvoorbeeld polisvoorwaarden bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Deze keuringsarts moet uw cliënt wel om toestemming vragen. De keuringsarts moet van tevoren goed omschrijven welke informatie hij of zij bij de behandelend arts van uw cliënt wil opvragen en over welke periode de informatie op mag worden gevraagd

Let daarbij goed op de vraagstelling van de keuringsarts. Het is daarbij in beginsel niet toegestaan om een zogenaamde ‘fishing expedition’ uit te voeren door meer gegevens op te vragen dan nodig is.

Bezwaar indienen bij UWV- keuringen in combinatie met verzekeringsgeneeskundige contra-expertise

Het indienen van een bezwaar bij het UWV kost niets, als uw cliënt dit zelf doet. Uw cliënt is niet verplicht een advocaat te nemen, maar mag natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Als uw cliënt te maken heeft met een UWV-besluit, dan dient het bezwaar te worden ingediend bij het UWV. Als uw cliënt dit lastig vindt, kan hij of zij ook professionele ondersteuning zoeken bij deskundige advocaten arbeidsongeschiktheid.

Vijf relevante tips bij medische keuringen

I.               Zorg ervoor dat uw cliënt goed voorbereid is op de medische keuring. Dit omvat het begrijpen van het proces, het kennen van hun rechten en plichten, en het verzamelen van alle relevante medische documentatie die hun zaak kan ondersteunen:

II.               Let goed op de machtiging die uw client dient te ondertekenen voor de keuringsarts die medische gegevens wil opvragen. Voorkom dat een te brede vraagstelling leidt tot een ‘fishing expedition’ ten nadele van uw client;

III.               Wees attent en kritisch op de omvang en inhoud van de vraagstelling die de keuringsarts dient te onderzoeken in het keuringsonderzoek. Grijp daarbij tijdig in;

IV.               Maak effectief gebruik van het correctie-en inzagerecht wat cliënten toekomt bij niet-UWV- keuringen of het blokkeringsrecht als dit van toepassing is;

V.               Overweeg (preventief) de inzet van een second opinion of contra-expertise bij arbeidsongeschiktheidsgeschillen in UWV of AOV-procedures:

Deze tips helpen bij het waarborgen van een transparant en eerlijk proces voor cliënten die een medische keuring ondergaan in het kader van arbeidsongeschiktheidsvaststelling.

Tot slot

In de complexe wereld van medische keuringen in het kader van arbeidsongeschiktheid is het van cruciaal belang dat advocaten en hun cliënten zich gesteund en geïnformeerd voelen. Het Expertise Orgaan speelt hierin een sleutelrol. Met hun gespecialiseerde kennis en middelen staan zij klaar om advocaten te ondersteunen in dit proces. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rechten van arbeidsongeschikten worden gerespecteerd en dat zij de best mogelijke juridische bijstand krijgen ondersteund door onafhankelijke en deskundige vaststelling van hun verzekeringsgeneeskundige positie.

Volg ons voor meer interessante inzichten en updates over hoe we ons blijven inzetten als een autoriteit op het gebied van arbeidsongeschiktheidsrecht!