Goed inzicht in veel voorkomende beoordelingsfouten van het UWV kan essentieel zijn voor advocaten die cliënten vertegenwoordigen bij bezwaar- en beroepszaken arbeidsongeschiktheid. De volgende fouten of onregelmatigheden constateren wij regelmatig in onze contra-expertise UWV dossiers:

1.           Een veelvoorkomende ‘fout’ is het onvoldoende mee laten wegen door het UWV van de persoonlijke omstandigheden en de daadwerkelijke feitelijke arbeidsmogelijkheden van de belanghebbende. Dit kan effectief worden geadresseerd door gerichte verzekeringsgeneeskundige contra-expertise op de meest relevante medisch objectiveerbare aandoeningen te overleggen in bezwaar of beroep waarmee dit kan bijdragen aan de juridische weerlegging van de inhoudelijke standpunten van het UWV in bezwaar- of beroepsprocedures.

2.           Onjuiste of onvolledige interpretatie van beschikbare medische rapporten of het niet meewegen van alle relevante medische informatie van belanghebbende door het UWV kan soms resulteren in een onjuiste of onvolledige medische beoordeling door het UWV. Maar wist u dat u zelf kosteloos als advocaat het huisartsjournaal van belanghebbende kunt opvragen en daarmee snel een beeld heeft van het volledige medische dossier? U kunt de huisarts – als zij dit in eerste instantie weigeren – ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens en met name de paragrafen Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43) die voorschrijven dat behalve de patiënt zelf, ook diens vertegenwoordiger (gemachtigde) een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen.

3.           In de primaire fase dient ten minste eenmaal sprake te zijn van lichamelijk onderzoek door een geregistreerde verzekeringsarts zo blijkt bijvoorbeeld uit ECLI:NL: CRVB: 2022:1157. Dit gebrek kan uiteraard in bezwaar worden hersteld. Een daarbij te verrichten spreekuuronderzoek wordt bij voorkeur niet uitgevoerd door één van de verzekeringsartsen die eerder door het UWV werd ingeschakeld.

4.           In specifieke gevallen kan sprake zijn van onredelijke lange vertraging in de UWV-arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in voorkomende gevallen veroorzaakt door een groot tekort aan (bezwaar) verzekeringsartsen bij het UWV. Afhankelijk van de termijn en overige omstandigheden kan dit onder omstandigheden aanleiding geven tot een schadevergoeding vanwege het overschrijden van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

5.           Herbeoordelingsfouten UWV: In sommige gevallen leidde een herbeoordeling van het recht op arbeidsongeschiktheid tot onjuiste verzekeringsgeneeskundige conclusies over de mate van arbeidsongeschiktheid, wat resulteerde in een verlaging of beëindiging van uitkeringen. De belanghebbende kan dan de inzet van een verzekeringsgeneeskundige second opinion overwegen, welke specifiek ingaat op de medische kant van de UWV-beoordeling en is een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek door onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Blijf op de hoogte van onze LinkedIn-pagina voor meer waardevolle inzichten en updates over hoe het Expertise Orgaan advocaten ondersteunt bij deze uitdagingen!

Samen werken we graag toe naar eerlijke en onpartijdige behandeling van arbeidsongeschiktheidsgeschillen en streven wij met u naar optimale uitkomsten voor cliënten met een UWV-arbeidsongeschiktheidsuitkering.

#ExpertiseOrgaan #Advocaten #UWV #Bezwaar #Beroep #Arbeidsongeschiktheid ⚖️