Bij juridische procedures over de aanvraag van UWV-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen speelt verzekeringsgeneeskundige expertise vaak een doorslaggevende rol. In verhoogde mate speelt dit bij de aanvraag van een verkorte Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (hierna: IVA). Eveneens geldt dat zo in bezwaar of beroep na afwijzing van een verkorte IVA-aanvraag door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Een recente succesvol afgeronde casus benadrukt het belang van deze expertise en illustreert hoe gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise kan bijdragen aan een succesvolle uitkomst voor zowel werkgever als werknemer.

Advocaten zijn cruciaal in dit proces. Ze brengen niet alleen uitgebreide juridische kennis in, maar begrijpen ook de subtiele aspecten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Achtergrond van de casus

Een werkgever stond voor de uitdaging om een verkorte IVA aan te vragen voor een werknemer met ernstige rug- en psychische klachten. Ondanks de duidelijke ernst van de situatie, werd de aanvraag door het UWV afgewezen. De reden? De klachten van de werknemer werden niet erkend als duurzaam door de primaire verzekeringsarts.

De cruciale bezwaarprocedure

Zowel de werkgever als de werknemer lieten het er niet bij zitten en maakten bezwaar tegen het oordeel. De advocaat van de werknemer versterkte het bezwaar met een gecombineerde expertise van het Expertise Orgaan waarin zowel de fysieke als de psychische klachten zijn beoordeeld door een psychiater en verzekeringsarts. Deze expertise toonde onomstotelijk aan dat de klachten van de werknemer wel degelijk duurzaam waren, in tegenstelling tot de initiële beoordeling van de UWV-artsen.

Juridische onderbouwing

De onderbouwing van het bezwaar werd juridisch gestaafd door verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank (afdeling bestuursrecht) van Oost-Brabant ECLI:NL: RBOBR: 2022:1563. In deze uitspraak werden strenge eisen gesteld aan de motivering van de verzekeringsarts UWV bij de beoordeling van duurzaamheid van arbeidsongeschiktheid. De rechtbank besloot in deze procedures zelf in de zaak te voorzien en bij uitspraak de verkorte IVA toe te kennen nu bij EWT (einde wachttijd WIA) het UWV wel de IVA toekende.

De uitslag en de rol van expertise: Na heroverweging in bezwaar werd alsnog de verkorte IVA toegekend.

De bezwaarverzekeringsarts van het UWV erkende uiteindelijk de duurzaamheid van de fysieke klachten na heroverweging in bezwaar, mede dankzij de overtuigende gecombineerde contra-expertise aangeleverd door het Expertise Orgaan die de duurzaamheid onderbouwde van de klachten op fysiek en psychisch gebied. Dit resulteerde in een herziening van het primaire medisch oordeel en de uiteindelijke toekenning van de aanvraag verkorte IVA na arbeidsdeskundig onderzoek door de bezwaararbeidsdeskundige.

Belangrijke lessen van deze casus:

I. Vroegtijdige betrokkenheid van het Expertise Orgaan bij een aanvraag verkorte IVA

Een cruciale les uit deze casus is het belang van het vroegtijdig raadplegen van het Expertise Orgaan bij een aanvraag voor een verkorte IVA. Door onze expertise tijdig te betrekken bij een aanvraag verkorte IVA door een werkgever, wordt de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid stevig onderbouwd, een essentieel element van de aanvraag. Het benadrukt het belang van een vooruitstrevende aanpak voor werkgevers die dit overwegen, waarbij de expertise niet reactief wordt ingezet, maar als een essentieel onderdeel van het aanvraagproces voor een verkorte IVA.

II. Gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise voor onderbouwing van duurzaamheid

Deze casus onderstreept het belang van het integreren van gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise bij een aanvraag verkorte IVA of in bezwaar of beroep bij afwijzing daarvan. Het betreft de samenwerking tussen een psychiater (of andere klinische specialist) en een verzekeringsarts van het Expertise Orgaan die in een gecombineerd expertiserapport de omvang en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid onderbouwen. De combinatie van verschillende medische specialisaties in een verzekeringsgeneeskundige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, zorgt voor een stevige fundering en verhoogt de kans op een succesvolle aanvraag verkorte IVA.

Voor meer informatie over de meerwaarde van gecombineerde expertise verwijs ik u graag naar een vorig artikel.

III. Inschakelen van een gespecialiseerde advocaat

Een andere cruciale les is het belang van het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van arbeidsongeschiktheid in de bezwaarprocedure. Een advocaat met specifieke kennis van de complexe materie rondom IVA-aanvragen kan van onschatbare waarde zijn. Deze professional kan de belangen van de cliënt effectief behartigen en zorgen voor een gedegen vertegenwoordiging in het juridische proces.

Conclusie

Deze succesvolle onlangs afgeronde casus toont aan dat gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise doorslaggevend kan zijn voor het alsnog realiseren van een verkorte IVA na heroverweging in bezwaar. Gezien de grote belangen die hiermee gemoeid zijn bij werkgever en werknemer is de inzet van een gecombineerde verzekeringsgeneeskundige expertise meer dan het overwegen.

Deze casus illustreert des te meer, dat ondanks de complexiteit van het proces, een verkorte IVA haalbaar is wanneer er sprake is van een samenhangende en goed onderbouwde aanpak in samenwerking met gespecialiseerde advocaten arbeidsongeschiktheid.

Volg ons op LinkedIn voor meer inzichten en updates over verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschikt UWV. Laten we samen streven naar een toekomst waarin iedereen een gelijke kans krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

#IVA #arbeidsongeschiktheid #UWV #ExpertiseOrgaan #rechtspraak #bezwaarprocedure #arbeidsrecht #verkorteiva