WERKWIJZE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier

Het recht op gratis inzage in het ‘eigen’ medisch dossier van particulieren is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener is verplicht de patiënt hierbij te ondersteunen.  In de praktijk blijkt dat zorgverleners hier helaas vaak ten onrechte te terughoudend mee omgaan, terwijl u als belanghebbende wel degelijk het recht heeft op een afschrift  van uw medisch dossier. Het zijn tenslotte uw eigen gegevens.

 

De Rijksoverheid bevestigt dat u recht heeft op een gratis afschrift van uw dossier. Wilt u een extra kopie van uw dosssier, dan kan de zorgverlener u wel (extra) kosten in rekening brengen.

Wil je jouw huisartsdossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met het secretariaat van je huisarts. Een kopie van het medisch dossier kun je telefonisch of schriftelijk opvragen bij je huisarts. Wil de zorgverlener u toch kosten in rekening brengen, dan kunt u de zorgverlener verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid dat zij u geen kosten in rekening mogen brengen.

Iedere zorgverlener (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wilt u dus helderheid over wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan over u? Vraag deze dan op bij deze specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van uw zorgaanbieder hoe u dit het beste kunt doen.

 

U kunt de huisarts als zij dit in eerste instantie weigeren ook verwijzen naar de toelichting van de KNMG ‘omgaan met medische gegevens’ en met name de volgende paragraaf:

 

Hoofdregel (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier.

Een arts kan elektronisch inzage en een afschrift geven door een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven of online inzage te geven, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal.

Het recht van de patiënt om kennis te nemen van gegevens die over hem worden opgeslagen, heeft een fundamenteel karakter. Dit betekent onder andere dat – uitzonderingen daargelaten – een arts een verzoek van de patiënt om zijn medisch dossier in te zien en/of daarvan een kopie te

Krijgen, niet mag weigeren.

Kosteloos afschrift (paragraaf 2.11.2 pagina 43)

Als een patiënt om een afschrift van zijn medisch dossier vraagt, moet deze kosteloos worden verstrekt. Er mag daarvoor in beginsel geen vergoeding worden berekend, tenzij het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel vaak om een afschrift verzoekt, of om meer dan één afschrift verzoekt. Dan mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Behalve de patiënt zelf, kan ook diens vertegenwoordiger een kosteloos afschrift van (een deel van) het dossier opvragen

 

Voorbeeldbrieven opvragen medisch dossier:

De consumentenbond heeft voor uw gemak deze informatie en een aantal voorbeeldbrieven op een rij gezet. U kunt daar informatie en een voorbeeld vinden:

voorbeeldbrief opvragen huisartsdossier

Meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV

Maak meer kans in UWV bezwaar – en beroepsprocedures door verzekeringsgeneeskundige contra- expertise

Ja, bijna 56% meer kans op een goed eindresultaat!  Een verzekeringsgeneeskundige contra-expertise vergroot dus aanzienlijk uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft een onderbouwd wetenschappelijk antwoord op deze vraag. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise en Recht 2014-3), blijkt dat de Centrale Raad van Beroep over het tijdvak 1996 t/m 2010 in totaal 44.701 zaken heeft behandeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hoewel slechts in weinig gevallen een deskundige is benoemd, blijkt wel de effectiviteit van een deskundige op de uitkomst van de procedure. In veel gevallen betreft dit een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

UWV wordt vaker in het ongelijk gesteld

Uit het onderzoek van Jim Faas blijkt overtuigend dat de kans dat het UWV ongelijk krijgt – in het geval er inzet is geweest van een externe deskundige zoals een verzekeringsarts – wel twee keer hoger ligt dan zonder inzet van een externe deskundige.

Onafhankelijke second opinion verzekeringsarts

Dit onderzoek leidt naar de mening van het Expertise Orgaan tot extra argumenten om te pleiten voor het recht van belanghebbenden op een onafhankelijke second opinion in arbeidsongeschiktheidsgeschillen met het UWV. Recente jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens wijst ook in deze richting.

Second opinion via het Expertise Orgaan – wij bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

Onze second opinion bedrijfsarts is bij uitstek in staat voor u een onafhankelijke  second opinion te verzorgen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar.

Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

Hoe kan ik mij als cliënt aanmelden bij Expertise Orgaan?

U als cliënt aanmelden

Wilt u gebruikmaken van onze diensten? U kunt zich eenvoudig via onze website als cliënt aanmelden.

Dit kan via ons aanmeldformulier

Zijn de verzekeringsartsen en bedrijfsartsen van Het Expertise Orgaan onafhankelijk?

De verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen van het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan een arbodienst of het UWV. Dat is een van de redenen dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise in procedures en geschillen als er een verschil van inzicht bestaat met bestuursorganen zoals het UWV over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Concreet houdt dit in dat onze bedrijfs- en verzekeringsartsen onafhankelijk zijn bij het uitbrengen van hun verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertise en dit zelfstandig op basis van dossierinformatie en eigen onderzoek formuleren. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige medewerkers blijven objectief en kijken naar de werkelijke situatie en geven daar onze professionele opinie over waarbij wij alle professionele richtlijnen in acht nemen. Het Expertise Orgaan neemt vooraf geen positie in ten aanzien van het dossier en/of de verwachte uitkomst en wij kunnen vooraf hier geen garantie over geven.

Ons oordeel wordt volstrekt objectief en onafhankelijk uitgebracht zodat in geval van conflictsituaties onze expertise van doorslaggevende waarde is. Ons oordeel weegt zwaar omdat wij onder meer geen belang hebben bij de uitkomst van het oordeel en daarom waken wij over onze onpartijdigheid & onafhankelijkheid.

Meer weten? Neem  contact met ons op.

Wanneer mag het UWV een loonsanctie opleggen?

Het UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als zij constateren:

  • dat het bereikte re-integratie resultaat van de betrokken medewerker onvoldoende is, en;
  • dat de werkgever in de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, of’;
  • dat het re-integratieverslag niet compleet is

Wat is het gevolg van een loonsanctie?

De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. Dit levert dus een derde jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gecombineerd met de twee poortwachter jaren.

Wat kan de werkgever hier aan doen?

  1. De werkgever kan in de loonsanctieperiode het tekort aan re-integratie inspanningen herstellen of het re-integratieverslag aanvullen. Indien het UWV beslist dat de werkgever wel aan de re-integratie inspanningen (of documentatieplicht) heeft voldaan, dan kan het UWV de loonsanctie opheffen. Dit noemt men ook wel een bekortingsverzoek.
  2. De werkgever kan ook bezwaar instellen tegen de loonsanctie indien men vast kan stellen dat wel voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

Wilt u een bekortingsverzoek indienen of een bezwaar tegen een loonsanctie? Neem dan contact met ons op.

Welke diensten levert Het Expertise Orgaan?

De expertises van het Expertise Orgaan

Wij kunnen u op meerdere gebieden van dienst zijn met onze verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Zo beantwoorden wij onze expertises op de door uw advocaat geformuleerde  vraagstelling. Dat betekent dat u altijd een expertiserapportage op maat krijgt die specifiek aansluit op het onderwerp waar verschil van inzicht over bestaat. In alle gevallen wordt u op spreekuur gezien door een  (medisch) specialist zoals een verzekeringsarts, psychiater of arbeidsdeskundige.

Dienstverlening

  • Medische, psychiatrische en arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in bezwaar- en beroepszaken UWV (SVB) en Gemeenten (WMO)
  • Medische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise of second opinion bij geschillen met AOV-verzekeraars over de toekenning van een AOV-claim.
  • Gecombineerde psychiatrische diagnostiek van gezondheidsklachten vertaald naar FML termen bij arbeidsongeschiktheid voorzien van verzekeringsgeneeskundige expertise. 

Op de secties UWV, AOV of expertise treft u onze specifieke diensten aan.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de cliënt?

Uw privacy en Het Expertise Orgaan

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de AVG voorheen opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens AVG conform bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw schriftelijke toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertiserapportage worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Voldoet het Expertise Orgaan aan privacywetgeving?

Uw privacy en Het Expertise Orgaan

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Daarom voldoen wij aan de eisen van de AVG voorheen opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens AVG conform bewaren en beschermen. Bovendien is daarin opgenomen dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij handelen uitsluitend na uw schriftelijke toestemming

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen verzekeringsgeneeskundige, bedrijfsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertiserapportage worden opgesteld.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bezoek onze contactpagina voor meer vragen!

Lees ook Voldoet de Expertise Orgaan aan de privacywetgeving?

Wanneer word ik opgeroepen voor het spreekuur?

Vraagt u zich af? Wanneer word ik opgeroepen? U hoeft echter niet lang te wachten. Binnen twee werkdagen na aanmelding bellen wij u op voor een telefonische intake. Vervolgens leggen wij de procedure uit en beantwoorden we eventuele vragen die u hebt, waarna wij eerst uw dossier completeren. Vervolgens krijgt u via de mail een uitnodiging voor uw consult met de verzekerings- of bedrijfsarts met datum en tijdstip.